Realisatie Programakkoord 2002-2006. De doelen bereikt?

Laatste update: 29 maart 2006

Bij aanvang van de vorige bestuursperiode (2002) heeft het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Centrum zichzelf 232 doelen opgelegd. Het stadsdeelbestuur heeft in de afgelopen vier jaar iets meer dan de helft van deze doelen gerealiseerd.

Rekenkamer Amsterdam-Centrum oordeelt minder positief over resultaten dan Dagelijks Bestuur zelf
De leden van het Dagelijks Bestuur (DB) hebben op 7 juli 2005 gesteld dat 98% van de doelen uit het Programakkoord is bereikt. In februari 2006 heeft het DB zich nogmaals verantwoord en komt tot de conclusie dat het Programakkoord “grotendeels is uitgevoerd”. De Rekenkamer Amsterdam-Centrum constateert echter dat een aanzienlijk kleiner deel van de 232 doelen is gerealiseerd. De mate van realisatie verschilt sterk per beleidsterrein: bij ‘horeca’ zijn alle doelen (3) gerealiseerd, bij ‘bouwen en wonen’ slechts 20% (2 van de 10).

Matige kwaliteit van doelformulering leidt tot beperkte effectiviteit van beleid
De meeste doelen uit het Programakkoord zijn niet specifiek en niet meetbaar geformuleerd.
Termen worden gebruikt als “legt nadruk op”, “verdient extra aandacht” en “staat niet afwijzend tegenover”. Tevens kenden de doelen geen financiële dekking en hadden niet alle doelen betrekking op de verantwoordelijkheden van het stadsdeel. Zo wilde het stadsdeel taxi’s weren op trambanen, maar heeft hiervoor geen bevoegdheden. De gebrekkige doelformulering in het Programakkoord en de nadere uitwerkingen leidden ertoe dat in beperkte mate richting kon worden gegeven aan de beleidsuitvoering en dat de resultaten van het beleid moeilijk zijn vast te stellen.

Doorvertaling naar begroting onvoldoende en voortgangsrapportages bieden geen overzicht
Het DB heeft de 232 doelen uit het Programakkoord onvoldoende vertaald ten behoeve van de beleidsuitvoering. Deze vertaling had plaats moeten vinden in de begrotingen en jaarverslagen.
Samen met de gebrekkige doelformulering had dit tot gevolg dat er niet naar behoren gerapporteerd kon worden over de voortgang. Op grond hiervan hebben stadsdeelraad, DB en ambtelijke organisatie geen goed zicht op de mate waarin de doelen zijn bereikt.

Aanbevelingen Rekenkamer Amsterdam-Centrum overgenomen
Met het oog op de nieuwe bestuursperiode heeft de Rekenkamer Amsterdam-Centrum aanbevelingen gedaan aan het stadsdeelbestuur om doelformulering in het Programakkoord en de vertaling in de begrotingen en rekeningen te verbeteren. Het DB heeft laten weten de aanbevelingen mee te geven aan de onderhandelaars voor het nieuwe Programakkoord en aan het nieuwe DB. De Rekenkamer Amsterdam-Centrum zal de aanbevelingen op de voet volgen.