Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Rekenkamerbrief Europese subsidies in Amsterdam

Laatste update: 27 juni 2013

In de periode 2007-2013 werd bijna €86 miljoen subsidie aan Amsterdam toegekend. Bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn er geen knelpunten gesignaleerd in het beheer en de declaratie van de subsidies. Bij het ESF wordt niet alle aangevraagde subsidie benut. Daarnaast worden bij sommige projecten niet de volledige declaraties goedgekeurd.

De rekenkamer constateert dat er geen urgente reden is om een uitgebreider onderzoek naar Europese subsidies uit te voeren. Bij het onderzoeksprogramma van 2014 zal een dergelijk onderzoek nog wel in de overwegingen worden meegenomen, omdat vragen naar doelmatigheid en opportuniteit van Europese subsidies met deze verkenning niet zijn beantwoord.  Die vragen zijn interessant vanwege het  grote belang van Europese subsidies in termen van uitgekeerde bedragen en van de investeringen die met het aanvragen en beheren van een subsidie gemoeid zijn.

Het is de rekenkamer opgevallen dat er een zekere spanning bestaat tussen  enerzijds de wens om maximaal Europese subsidie aan te vragen voor Amsterdam en anderzijds  de kosten en  risico’s van die subsidie. Ook kan spanning bestaan tussen de eigen beleids­prioriteiten van de Gemeente Amsterdam en de beleidsdoelen die met een Europese subsidie worden nagestreefd. Daarbij bestaat het risico dat Europese subsidies slechts in geringe mate of juist helemaal niet bijdragen aan het realiseren van de eigen beleidsdoelen. De rekenkamer vraagt daarom aandacht voor de filosofie achter het beleid van subsidie aanvragen.