Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Rekenkamerbrief Schuldhulpverlening

Laatste update: 17 juli 2013

De rekenkamer heeft al eerder een rapport over de schuldhulpverlening gepubliceerd (2007). Daarbij werden een aantal knelpunten geconstateerd; de gemeente had met name niet goed zicht op het succes van de uitgevoerde trajecten. Onze hoofdconclusie in deze nieuwe verkenning is dat de gemeente sindsdien met de nieuwe schuldhulpverleningsmonitor, een kwaliteitsconsulent, klanttevredenheidsonderzoeken, klachtenoverzichten en kwartaaloverleggen op de goede weg is met het verzamelen van informatie over de geleverde prestaties, succes- en faalfactoren bij deze prestaties en de bereikte effecten van de schuldhulpverlening. In de rekenkamerbrief zijn een aantal suggesties voor verdere verbetering opgenomen. Het college van B&W en de betrokken stadsdeelbesturen zullen onze aandachtspunten oppakken: 1) de resultaten van de uitvoering van de schuldsanering komen beschikbaar; 2) de kwaliteitsconsulent krijgt een rol bij de controle op de kwaliteit en frequentie van de registratie door de Maatschappelijke Dienstverlenings-instellingen en 3) de Uitvoeringsmonitor Schuldhulpverlening Amsterdam zal ook aan de stadsdeelraden aangeboden worden.