Subsidies diversiteit

Laatste update: 18 februari 2016

Over het onderzoek
In juni 2014 is het onderzoek Grip op subsidies gepubliceerd. Dat was voor ons de start van het programma Subsidies. Het onderzoek naar subsidies van de afdeling Diversiteit is een eerste in een reeks van verdiepende onderzoeken. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mate waarin een doeltreffende besteding van subsidies op het deelterrein voor diversiteit is geborgd.

Status en conclusies
Subsidies diversiteit is in februari 2016 gepubliceerd. We concluderen dat de gemeente de doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit nog niet voldoende waarborgt. Er is wel meer aandacht voor een doeltreffende en doelmatige besteding van subsidies. Ons onderzoek laat echter zien dat er nog meer inspanningen nodig zijn én dat het een proces van lange adem is.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

De gemeente waarborgt de doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit nog niet voldoende. Er is wel meer aandacht voor een doeltreffende en doelmatige besteding van subsidies. Voorbeelden hiervan zijn de komst van het Subsidiebureau Amsterdam, een centraal subsidiebeheersysteem en de bestuursopdracht subsidies. Ons onderzoek naar subsidies diversiteit laat echter zien dat er nog meer inspanningen nodig zijn én dat het een proces van lange adem is. De ambtelijke reorganisatie, de bezuinigingen en ook de komst van het Subsidiebureau zorgen voor ingrijpende veranderingen. Dat maakt het lastig om ook gericht te zijn op het goed laten verlopen van het subsidieproces. Voor een doeltreffende besteding van subsidies is dat echter wel van belang.

Bestuurlijk rapport: p.19 

Welke aanbevelingen doet de rekenkamer?

  1. Neem verantwoordelijkheid en zorg als beleidsafdeling voor een goede afhandeling van subsidieverstrekkingen.
   1. Schep helderheid over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
   2. Zorg als beleidsafdeling voor een goede afhandeling van subsidieverstrekkingen door verantwoording van subsidies te controleren en subsidies op tijd vast te stellen.
  2. Wees duidelijk over de ‘spelregels’ bij subsidieverlening.
   1. Handhaaf termijnen of versoepel de regels.
   2. Wees van tevoren duidelijk over de inhoudelijke regels en geef aan waarom een subsidieaanvraag al dan niet wordt verleend.
  3. Organiseer het geheugen en zorg voor transparanter subsidiebeheer.
  4. Bepaal nu op welke wijze subsidies voor diversiteit geëvalueerd worden, bekijk na 2016 hoe deze systematiek werkt en stel deze indien nodig bij.
  5. Maak gesprekken met subsidieontvangers onderdeel van de nieuwe evaluatiesystematiek.
  6. Wees bewust van de relatie tussen de hoogte van het subsidiebudget en de realisatie van beleidsdoelen en maak alsnog duidelijk wat de gevolgen van de verlaging van het subsidiebudget voor ambities op het terrein van diversiteit betekent.

Bestuurlijk rapport: p.2024 

Hoe heeft het college van B&W op de aanbevelingen gereageerd?

Het college van B en W neemt de meeste aanbevelingen over. Wel is het college op sommige punten niet concreet over zijn aanpak. In het nawoord adviseren we de gemeenteraad dan ook om het college om verduidelijking te vragen over streefcijfers in het verbeterproces, de evaluatiesystematiek voor subsidies diversiteit en het standpunt van het college ten aanzien van spelregels, vastlegging en onderbouwing.

 

Bestuurlijk rapport: p.2530  

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

In juni 2014 is het onderzoek Grip op subsidies gepubliceerd. Dat was voor ons de start van het programma Subsidies.

Het onderzoek naar subsidies van de afdeling Diversiteit is een eerste in een reeks van verdiepende onderzoeken. In 2013 verstrekte de afdeling Diversiteit in totaal 87 en in 2014 zo’n 177 subsidies. Het gaat daarbij vooral om veel verschillende subsidies die betrekkelijk laag zijn en doelen moeten dienen op een breed en minder goed meetbaar beleidsterrein.

 

Bestuurlijk rapport: p.7 en Onderzoeksrapport: p.78 

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mate waarin een doeltreffende besteding van subsidies op het deelterrein voor diversiteit is geborgd.

 

Bestuurlijk rapport: p. 78 en Onderzoeksrapport: p.1012 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen in een oogopslag?


Subsidies diversiteit_plaatje infographic_met titel

Wat is het programma subsidies van de rekenkamer?

In juni 2014 is het onderzoek Grip op subsidies gepubliceerd. Daarbij zijn we nagegaan in hoeverre de gemeentelijke subsidieorganisatie in opzet goed is geregeld. Dat vormde de start van een serie onderzoeken. Het onderwerp subsidies hebben we in 2014 voor meerdere jaren op onze onderzoeksagenda gezet. Daarmee is het een programma geworden. Reden hiervoor is de wens van zowel de gemeenteraad als het college om de subsidies efficiënter te besteden. Daarnaast gaat het om een aanzienlijk bedrag dat de gemeente aan subsidies besteed, namelijk € 720 miljoen. Met deze serie onderzoeken willen we een beeld geven van de wijze waarop de gemeente Amsterdam het subsidie-instrument op een effectieve wijze inzet.

 

Bestuurlijk rapport p. 7 en Onderzoeksrapport p. 78   

Tijdlijn

18 februari 2016

Onderzoek