Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom

Laatste update: 16 januari 2014

In 2007 zijn deze uitvoeringsregels gewijzigd. Bij een groep erfpachters die door de gemeente in 2011 actief waren benaderd over de mogelijkheid tot omzetting naar vol eigendom ontstond onrust. Het geoffreerde bedrag was aanzienlijk hoger dan dat onder de oude regels zou zijn geweest, en de gemeente zou hebben nagelaten om de erfpachters te informeren over de wijziging van de regels en de consequenties daarvan voor de erfpachters.

Uit de verkenning die de rekenkamer heeft uitgevoerd komt naar voren dat erfpachters vooraf niet zijn geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de uitvoeringsregels. Aan erfpachters is dus niet de mogelijkheid geboden om onder de oude – financieel gunstiger – voorwaarden het erfpachtrecht om te zetten. Dit is echter een bewuste keuze geweest, zowel van het college van B en W als de gemeenteraad. Erfpachters zijn na de inwerkingtreding van de nieuwe uitvoeringsregels niet individueel geïnformeerd door het college. Enkele erfpachters (25) hebben het erfpachtrecht nog mogen omzetten onder de oude uitvoeringsregels, terwijl deze regeling al was ingetrokken. De gemeente was hiertoe verplicht omdat het aannemelijk is dat de offertes al waren aangevraagd voor het intrekken van de regeling. De gewijzigde regeling is door het college in 2010 geëvalueerd.

De rekenkamer heeft besloten om vooralsnog geen onderzoek te zullen starten. Daarbij is meegewogen dat het een bewust politiek besluit is geweest om erfpachters vooraf niet te informeren over de wijziging van de uitvoeringsregels het college momenteel de uitvoeringsregels opnieuw evalueert en daarbij de Belangen­vereniging Erfpacht Zaanstad betrekt. De rekenkamer beveelt het college aan om ook de gemeenteraad te betrekken bij wijzigingen in de erfpachtregels. Verder acht de rekenkamer het van belang dat erfpachters individueel worden geïnformeerd over wijzigingen met ingrijpende gevolgen en dat de informatie­voorziening op de website Zaanstad over erfpacht wordt verbeterd. Het college zegt toe deze aanbevelingen grotendeels over te nemen.

Tussen de publicatie (16 januari 2014) en behandeling van de rekenkamerbrief in het Zaanstad Beraad (11 september 2014) is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waarvan de rekenkamer vond dat deze ook nog in de verkenning moest worden meegenomen. De rekenkamer heeft in juni 2015 een aanvullende rekenkamerbrief aan het Zaanstad Beraad aangeboden.