Verkenning Ontwikkeling personeelsomvang

Laatste update: 26 september 2012

Aanleiding
De Amsterdamse ambtelijke organisatie is de afgelopen 25 jaar veranderd. Zo zijn er verschillende organisatieonderdelen buiten de gemeente geplaatst en zijn er 16 stadsdelen gevormd en vervolgens weer samengevoegd tot 7. Gegeven de huidige discussie over effecten van bestuurlijke decentralisatie op de efficiency van het openbaar bestuur is het nuttig om te kijken welke ontwikkeling de omvang van het personeels­bestand in diezelfde periode heeft doorgemaakt. Daarnaast ligt het voor de hand om in tijden van bezuinigingen aandacht te besteden aan apparaatkosten en personeelsinzet.

Doelstelling
Het doel van de verkenning is om te beoordelen of er op basis van de omvang van het personeelsbestand aanknopingspunten en redenen zijn om de doelmatigheid van de ambtelijke organisatie nader te onderzoeken.

Onderzoeksvragen
Voor de verkenning hanteren we de volgende onderzoeksvragen:

  1. Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de omvang en de kosten van het personeelsbestand in de afgelopen 25 jaar?
  2. Hoe heeft het personeelsbestand bij de gemeente Amsterdam (inclusief stadsdelen) zich ontwikkeld in de afgelopen 25 jaar?
  3. Is er aanleiding om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar aspecten van de doelmatigheid van de ambtelijke organisatie?