Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verscherpt toezicht op DWI

Laatste update: 6 juni 2014

Wat heeft het financiële toezicht bij DWI opgeleverd?

De prognoses over de uitgaven zijn verbeterd. Voor de verschillende budgetten zijn budgethouders benoemd en er worden nu maandelijks budgetgesprekken gevoerd. Daardoor kan er zo nodig sneller worden bijgestuurd. Het risico van terugbetaling van een deel van het participatiebudget aan het Rijk wordt hierdoor voorkomen. Daarnaast heeft het financieel toezicht aan het licht gebracht dat de financieel administratieve infrastructuur bij DWI niet op orde is. Aan de verbetering wordt gewerkt, maar deze is nog niet afgerond.

Rekenkamerbrief: pagina 2 – 3, Onderzoeksrapport: pagina 13–20, pagina 23-24(samenvatting)

Ziet de rekenkamer nog aanleiding voor nader onderzoek?

Het financieel beheer bij DWI is nog kwetsbaar en verdient aandacht. Toch vinden wij een diepgaand onderzoek op dit moment niet zinvol. De toezichtcommissie en de interne stuurgroep DWI monitoren de verbeteringen adequaat. Wij blijven de ontwikkelingen bij DWI wel volgen. Begin 2015 of eerder als daar aanleiding toe is, gaan we na of de gerealiseerde verbeteringen in het financieel beheer bij DWI in voldoende mate zijn doorgevoerd en geborgd. Wellicht gaan we dan alsnog een uitgebreider rekenkameronderzoek uitvoeren.

Rekenkamerbrief: pagina 4, Onderzoeksrapport: pagina 24

Welke twee aandachtspunten zijn belangrijk bij een evaluatie van de inzet van het instrument?

  • De redenen waarom het instrument is ingezet. Met deze ervaringen kunnen objectieve criteria worden geformuleerd om in de toekomst de beslissing over de inzet van het instrument te kunnen nemen. Dat voorkomt onnodig hoge kosten en het bot worden van het instrument.
  • Een analyse van de achterliggende oorzaken van de problemen. Zonder zo’n analyse blijft de inzet van het instrument symptoombestrijding.

Rekenkamerbrief: pagina 4

Welke twee adviezen heeft de rekenkamer voor de gemeenteraad?

  • Vraag het college om de nieuwe uitvoerings­instructies Verscherpt financieel toezicht aan de gemeenteraad voor te leggen, voordat het college deze vaststelt.
  • Vraag het college om regelmatig geïnformeerd te worden over de voortgang van de implementatie en borging van de verbeteringen bij DWI en over de nog uit te voeren evaluatie.

Rekenkamerbrief: pagina 9

Op welke punten is nog verbetering noodzakelijk bij DWI?

De kwaliteit van de prognoses bij het Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA) is nog niet op niveau. De huidige situatie bij RBA wordt doorgelicht en dit moet leiden tot het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen. Ook moet de financiële infrastructuur van DWI nog verder worden verbeterd (formats, organisatie, systemen en procedures). Dit is een belangrijke voorwaarde om de control binnen DWI efficiënt en effectief uit te kunnen voeren en de kwaliteit van de prognoses ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Rekenkamerbrief: pagina 3Onderzoeksrapport: pagina 18-20, pagina 23-24 (samenvatting)

Waarom is de dienst Werk en Inkomen onder financieel toezicht geplaatst?

Aan het einde van 2011 bleek € 30 miljoen minder uit het W-deel van het participatiebudget uitgegeven dan bij de 8-maandsrapportage was geprognosticeerd. De directie stelde een verbeterplan op om de kwaliteit van prognoses van de bestedingen van het participatiebudget te verbeteren. Eind 2012 bleek dat deze prognoses nog altijd niet robuust waren. DWI kan daardoor tussentijds geen goed beeld geven van de financiële beleids­ruimte. Dat kan leiden tot een overschrijding van het maximaal toegestane spaarsaldo met als gevolg terugbetaling van subsidiegelden aan het Rijk. De constatering dat DWI nog niet in control was bij het W-deel van het participatiebudget, was voor het college aanleiding om eind 2012 bij DWI de regeling financieel toezichtinstrumentarium van toepassing te verklaren.

Rekenkamerbrief: pagina 2, Onderzoeksrapport: pagina 5