Vervolgonderzoek InrichtingsPlan Openbare Ruimte stadsdeel Oud-West

Laatste update: 2 oktober 2012

In januari 2007 heeft de rekenkamer het rapport InrichtingsPlan Openbare Ruimte  stadsdeel Oud-West gepubliceerd. Het rapport bevatte in totaal 5 aanbevelingen voor het dagelijks bestuur en 3 aanbevelingen voor de stadsdeelraad.

In het rapport van januari 2007 onderzocht de rekenkamer de uitvoering van de afspraken over het InrichtingsPlan Openbare Ruimte die waren opgenomen in het programakkoord 2002-2006 Ruimte voor Iedereen . De rekenkamer concludeerde dat de beoogde kerndoelen van het IPOR waren gerealiseerd, maar dat van de secundaire doelen niet alles was bereikt. Het realiseren van de kerndoelen van het IPOR kwam volgens de rekenkamer niet door een van te voren opgestelde aanpak. Het stadsdeel had geen integraal beleidsplan opgesteld waarin de verschillende factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van de openbare ruimte: de inrichting, het beheer en het gebruik waren afgewogen. Volgens de rekenkamer had de realisatie van de doelen te maken met de acties van de portefeuillehouder die waren gericht op het behalen van resultaat op korte termijn. Door de afwezigheid van een integraal plan voor de openbare ruimte had de stadsdeelraad onvoldoende mogelijkheden om bij te kunnen sturen in het geval dit nodig was geweest. Deze werkwijze brengt risico’s met zich mee.

Ongeveer twee en een half jaar na de publicatie van het rapport onderzocht de rekenkamer hoe het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van 2007.

Bevindingen vervolgonderzoek 2009
In onderstaand overzicht is aangegeven welke aanbevelingen, die de rekenkamer in het eindrapport heeft gedaan, door het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad zijn uitgevoerd.

Tabel 1 – Uitvoering van aanbevelingen – stand van zaken november 2009

Aanbeveling Stand van zaken
Dagelijks bestuur
1. Programakkoord

2. Beleidsplan

3. Uitvoering

4. Informatievoorziening stadsdeelraad

5. Voortgang IPOR

±

Stadsdeelraad
6. Programakkoord

7. Kaderstelling

8. Controle

√ = aanbeveling is geheel of vrijwel geheel in uitvoering genomen± = aanbeveling is deels in uitvoering genomen- = expliciet is aangegeven dat de aanbeveling niet in uitvoering zal worden genomen

Aanbevelingen dagelijks bestuur
De rekenkamer constateert dat het dagelijks bestuur de aanbevelingen over het programakkoord en de informatievoorziening heeft uitgevoerd en de aanbevelingen over het integrale beleidsplan en de uitvoering daarvan niet. De aanbeveling over de voortgang van het IPOR is deels uitgevoerd.

Verder concludeert de rekenkamer dat in stadsdeel Oud-West geen meerderheid bestaat voor het opstellen van een integraal plan voor de kwaliteit van de openbare ruimte, waarbij aandacht is voor de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen zoals de inrichting, beheer en het gebruik. In het stadsdeel is dan ook geen integraal beleidsplan voor de kwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Wel is uiteindelijk besloten tot het opstellen van een handboek beheer openbare ruimte, maar de uitvoering hiervan is uitgesteld tot de komst van het nieuwe stadsdeel West.

Bij de uitvoering van doelen van het IPOR, die in 2007 nog niet waren gerealiseerd is vooruitgang geboekt. De meeste doelen van het IPOR, die eind 2006 nog niet waren gerealiseerd, zijn de afgelopen periode alsnog behaald. Dit zijn het opstellen van een verkeerscirculatieplan, het onderzoek naar de technische haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage voor Oud-West gebonden bezoekers en strengere handhaving in de openbare ruimte.

Met de uitvoering van het laatste, in 2007 nog niet tot stand gebrachte, hoofddoel van het IPOR, het verbeteren van het zicht op het water, is in 2007 gestart. Van de secundaire doelen is het Bellamyplein nog niet in een voetgangersgebied omgezet door de stagnerende planvorming van het project De Hallen. Ook is er geen beleidsplan voor kunst in de openbare ruimte gerealiseerd.

Aanbevelingen stadsdeelraad
De rekenkamer constateert dat de stadsdeelraad de aanbevelingen over het program­akkoord en de controle heeft uitgevoerd. De aanbeveling om de kaderstellende rol van de raad beter vorm te geven door het opstellen van een integraal beleidsplan is, zoals hierboven al genoemd, niet uitgevoerd.

Gelet op de fusie van de 4 stadsdelen in West verwacht de rekenkamer dat het hoofd­rapport van dit onderzoek en dit vervolgrapport een rol spelen bij de beleidsvorming en -uitvoering in de openbare ruimte in het nieuwe stadsdeel West en daarmee betekenis hebben voor een groter leefgebied dan alleen Oud-West.