Vervolgonderzoek Inverdan en stadhuis

Laatste update: 22 maart 2007

Het college van Zaanstad heeft de meeste aanbevelingen opgevolgd die de Rekenkamer Zaanstad in december 2005 deed voor het nieuw te bouwen stadshart van Zaanstad: Inverdan. Zo zijn er belangrijke stappen gezet in de beheersing van financiële risico’s en beschikt de gemeenteraad over betere informatie om te controleren en bij te sturen. De aanbeveling voor het nieuw te bouwen stadhuis is evenwel niet opgevolgd. Daardoor zijn de kosten en de opleveringstermijn van het stadhuis niet inzichtelijk.

Na publicatie van het rapport “Inverdan en Stadhuis: over ambities en risico’s” (december 2005) is de rekenkamer onlangs nagegaan of haar aanbevelingen zijn opgevolgd door het college. De Zaanse gemeenteraad heeft bij de behandeling van het rapport begin 2006 alle aanbevelingen van de rekenkamer over 21 onderwerpen overgenomen en gaf het college opdracht deze uit te voeren.

De rekenkamer stelt vast dat het college 12 van deze 21 onderwerpen volledig heeft opgevolgd. Het betreft onder meer aanbevelingen gericht op een verbeterde informatievoorziening over kosten en voortgang van het programma Inverdan. Verder heeft het college de financiële risico’s onlangs onderbouwd en bepaald op € 11 miljoen, waarvoor een reserve is getroffen. Tevens heeft de gemeente in lijn met de aanbevelingen van de rekenkamer recentelijk spelregels vastgesteld om middelen uit deze reserve voor Inverdan te onttrekken.

Het college heeft 7 van de 21 onderwerpen nog niet geheel opgevolgd. Het college zegt toe 5 van deze onderwerpen alsnog geheel op te volgen. Voor 2 aanbevelingen is niet duidelijk of het college deze geheel opvolgt. Bijvoorbeeld is onbekend of het college ook de toekomstige onderhouds- en beheerskosten van het gebied Inverdan inzichtelijk gaat maken.

Het college heeft tot op heden twee onderwerpen nog niet opgevolgd. De belangrijkste betreft de informatie over de kosten en voortgang van de nieuwbouw van het stadhuis. In haar bestuurlijke reactie gaf het college aan dit te zullen verbeteren.