Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Laatste update: 31 oktober 2012

In februari 2012 is geconstateerd dat de gemeente mogelijk een aantal erfpachters een aanbieding heeft gedaan voor de nieuwe canon voor het nieuwe tijdvak, terwijl zij niet gelijktijdig werden geattendeerd op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen onder de AB 1994. De wethouder Grondzaken gaf Bureau Erfpacht vervolgens opdracht om door middel van een steekproef nader te onderzoeken of er in Amsterdam erfpachters zijn met de AB 1994, die bij hun canonherziening niet gekozen hebben voor de mogelijkheid van de verlengde afkoop omdat ze door de gemeente niet expliciet zijn gewezen op de mogelijkheid van verlengde afkoop. Bureau Erfpacht heeft vervolgens van geselecteerde erfpachters (steekproef is 559) onderzocht hoe zij zijn geïnformeerd door de gemeente.

Naar aanleiding van een verzoek van de stadsdeelraad Zuid aan de rekenkamer is op 1 juni 2012 besloten om een onderzoek te starten en daarbij de volgende vraag te beantwoorden:
In hoeverre geeft het onderzoek van Bureau Erfpacht zekerheid dat erfpachters die daar recht op hebben, gewezen zijn op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen.