Onderzoeksprogramma Amsterdam 2017

Nieuwe onderzoeken 2017
De volgende onderwerpen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2017:

 • G4-onderzoek Maatschappelijke opvang
 • Publieksonderzoek Evenwichtig woningaanbod
 • Subsidieonderzoek Elektrische auto’s
 • Onderzoek reserve Sociale firma’s
 • Verzoekonderzoek Armoedebeleid
 • Onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven
 • Coalitieproject 1012
 • Recreatieschap Spaarnwoude
 • Naleving Wet toezicht accountantsorganisaties door ACAM
 • Stadsverwarming
 • Verkoop gemeentelijk vastgoed2
 • Burgerinitiatieven
 • Wet maatschappelijke ondersteuning

De eerste negen onderzoeken zullen we zeker uitvoeren. De laatste vier onderzoeken zullen we starten met een verkenning. Afhankelijk van het resultaat zal er al dan niet een uitgebreid(er) rekenkameronderzoek worden uitgevoerd. De volgende onderwerpen staan op de reservelijst:

 • Jeugdzorg
 • Communicatie met de burger
 • Organisatieontwikkeling 2014-2016: minder bureaucratie?
 • Re-integratietrajecten (bv. Werkbrigade/activeringsteams)
 • Schuldhulpverlening/kwijtscheldingsbeleid

Opvolgingsonderzoeken
We hebben in 2017 ook capaciteit ingeruimd om te onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd uit eerder onderzoek. De volgende opvolgings¬onderzoeken zijn geprogrammeerd:

 • Opvolgingsonderzoek Verwijderen van fietsen
 • Opvolgingsonderzoek Leegstand kantoren
 • Opvolgingsonderzoek Nazorg gedetineerden
 • Opvolgingsonderzoek proceskosten grondexploitaties in combinatie met een verkenning naar de waardering van grondexploitaties.

In het onderzoeksprogramma 2017 zijn de onderzoeken en overige activiteiten kort toegelicht.