Ambities Coalitieakkoord 2018-2022: schuldhulpverlening en armoede

Over het onderzoek
In 2021 voerden wij een onderzoek uit naar het Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Aan het huidige college ligt een inhoudelijk akkoord van de vier coalitiepartijen ten grondslag: het coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen opgeschreven welke ambities zij nastreven bij hun samenwerking in het college. Met dit onderzoek wilden we nagaan hoe het nu staat met de ambities uit het coalitieakkoord. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: Ambities Coalitieakkoord 2018-2022: navolgbaarheid (één deelonderzoek) en Ambities Coalitieakkoord 2018-2022: uitvoering (negen deelonderzoeken). In dit tweede deel richtten we ons op het beoordelen van wat er daadwerkelijk is bereikt van de ambities van het coalitieakkoord. Hiervoor hebben we negen thema’s geselecteerd. Van ieder thema hebben we de uitvoering van de ambities onderzocht. Het negende thema is schuldhulpverlening en armoede. De uitkomsten van dit deel zijn, samen met de uitkomsten van het eerste deel (over de navolgbaarheid) in 2022 samengenomen in één bestuurlijk rapport waarin we onze overkoepelende conclusies hebben getrokken en aanbevelingen hebben gedaan.

De resultaten in 2021
We concluderen dat de ambities vooral bestaand beleid voortzetten. De twee ambities die per raadsamendement zijn toegevoegd, zijn gericht op educatie over en het ondersteunen van initiatieven rondom schulden. Het overgrote deel van de ambities is verwerkt in de beleidsagenda. De nadruk daarin ligt op het continueren van bestaand beleid en vernieuwing gericht op preventie en perspectief. Op zes van de elf ambities zijn concrete stappen gezet. Op vijf ambities, waaronder de twee geamendeerde, zijn beperkte stappen gezet. Door de coronacrisis is de ambitie om de doelgroep van armoedevoorzieningen te verruimen uitgesteld. Deze verruiming is grondig voorbereid, maar zal deze collegeperiode niet meer worden uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis gezorgd voor extra investeringen en het (tijdelijk) verder terugdringen van huisuitzettingen.