Dereguleren

Over het onderzoek
Regels zijn nodig in een samenleving. Ze zorgen voor continuïteit van beleid, gelijkheid en rechtvaardigheid tussen burgers. Er bestaat een breed gedeelde opvatting in de maatschappij dat de overheid te ver is doorgeschoten in zijn regelzucht. De afgelopen jaren is een tendens zichtbaar dat gemeenten enerzijds de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers stimuleren en anderzijds efficiënter en klantgerichter willen werken. Dereguleren past bij deze ontwikkelingen.

We deden een klein onderzoek naar de uitgangspunten in het Amsterdamse beleid voor dereguleren. We onderzochten wat er onder dereguleren wordt verstaan, hoe het gemeten wordt en wat de gemeente wil doen aan dereguleren.

Resultaten in 2015
Wij concluderen dat de uitgangspunten voor dereguleren nog niet zijn vastgesteld door het college en de raad. Om dereguleren daadwerkelijk te laten plaatsvinden, moeten de uitgangspunten in het beleid beter worden benoemd, er een integrale en heldere samenwerking zijn en er een betere afweging worden gemaakt of nieuwe regels echt nodig zijn. Een echte doorbraak kan alleen plaatsvinden als dereguleren ook goed geregeld wordt. En de uitgangspunten van te voren helder zijn voor iedereen.