Inkoop en contractbeheer van ICT (2010)

Over het onderzoek
In dit opvolgingsonderzoek zijn we nagegaan in hoeverre het college van B en W uitvoering heeft gegeven aan onze aanbevelingen uit 2007. In 2007 constateerden we in Inkoop en contractbeheer van ICT dat het ICT-beleid nog onvoldoende centraal werd aangestuurd en pleitten ervoor om dat te veranderen. Ook bevolen we uniformering en standaardisering van hardware en software aan. Het college van B en W reageerde terughoudend. Zij vreesde dat onnodige bureaucratie zou ontstaan door centraal beleid en toezicht.

Resultaten in 2010
Uit dit opvolgingsonderzoek blijkt dat na aanvankelijke aarzeling bij de gemeente zij toch over is gegaan tot een verdergaande centralisatie van het gemeentelijke ICT-beleid. Hierdoor zijn besparingen mogelijk als gevolg van uniformering en standaardisering van hardware en software. De geraamde benodigde investering voor deze herziening is omvangrijk: tot € 100 miljoen. De door het college van B en W verwachte besparingen van € 21 miljoen per jaar zijn echter nog niet voldoende onderbouwd.