Kwaliteit Basismeetset

Over het onderzoek
De Basismeetset was een gezamenlijke set van effect- en resultaatindicatoren. De stadsdeelraden konden gebruikmaken van deze set van indicatoren bij het opstellen van hun doelstellingen in de P&C-cyclus. En met de bijbehorende meetgegevens bijhouden of en in hoeverre de doelen werden gerealiseerd. In Kwaliteit Basismeetset maakten we de prestaties van de stadsdelen van de afgelopen jaren inzichtelijk. Hierbij richtten we ons op de programma’s Openbare ruimte & groen en Welzijn & zorg.

Resultaten in 2015
Onze conclusie is dat de gegevens uit de indicatoren een redelijk beeld geven van de effecten van het beleid van de stadsdelen. Bij Openbare ruimte & groen kunnen de effectindicatoren meestal worden gekoppeld aan specifieke taken en bevoegdheden van de stadsdelen. Bij Welzijn & zorg lukt dat minder goed. In de Basismeetset ontbreken vooral resultaatindicatoren. Daarom is niet altijd duidelijk wat de stadsdelen zelf hebben gedaan om de gewenste effecten te bereiken. De indicatoren in de Basismeetset passen daarnaast niet altijd bij de doelgroep van de stadsdelen. Ook ontbraken soms recente meetgegevens. Stadsdelen waren dus vaak min of meer gedwongen om eigen indicatoren te gebruiken. De Basismeetset vertoont dus wat gebreken.