Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Over het onderzoek
Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente als ze willen investeren in kleedvoorzieningen, clubhuizen, hellingbanen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. De gemeente subsidieert dan een derde van de investeringskosten (tot een maximum subsidiebedrag van € 275.00). Daarnaast kan de aanvrager maximaal een derde deel lenen met een garantiestelling door de gemeente. In Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport onderzochten we de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed.

De resultaten in 2019
De gemeente houdt niet systematisch bij welke bijdrage de verstrekte subsidies leveren aan de gemeentelijke doelstellingen, zoals een kwaliteitsverbetering, een hogere sportdeelname of het faciliteren van topsport. De subsidieaanvragers zijn over het algemeen tevreden over het subsidieproces. Wel vinden ze het onoverzichtelijk dat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn bij het subsidieverleningsproces. De subsidieregeling sluit niet volledig aan op de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA). De aparte specifieke regels worden vervolgens niet altijd toegepast. De uitvoeringskosten van de subsidieregeling zijn niet goed in beeld gebracht.