Doelstelling

Wij onderzoeken hoe het bestuur van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad het gemeentelijke beleid uitvoert.

Wat willen we?
Onze missie is bij te dragen aan een transparante, betrouwbare en lerende gemeente en daarmee bij te dragen aan de versterking van de lokale democratie. Dit doen we conform onze wettelijke taak door onafhankelijk onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en op die manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de controlerende functie van de raad en daarmee van het lokaal bestuur. Zo helpen we de gemeenten beter te maken.

Conform onze wettelijke taak als onafhankelijk instituut doen we op gedegen wijze onderzoek naar het handelen en de effecten van het beleid van de gemeentebesturen van Amsterdam en Zaanstad. Doen de besturen van de gemeenten wat ze hebben afgesproken en doen ze dat op een doeltreffende, efficiënte en rechtmatige wijze? De kwaliteit van ons onderzoek staat daarbij voorop.

Wat doen we?
De rekenkamer is onafhankelijk, dat betekent dat we zelf bepalen waar we onderzoek naar doen en hoe we dat doen. De raden mogen wel een verzoek indienen voor een onderzoek. We wegen zo’n verzoek goed af. In onze beleidsvisie schrijven we uitgebreid hoe we onderzoeksonderwerpen kiezen.

In de gemeenten Amsterdam en Zaanstad onderzoeken we de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid. We kunnen ook onderzoek doen naar de gemeenschappelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied), gesubsidieerde instellingen (bijvoorbeeld sportclubs) of bedrijven waarvan de gemeente, samen met andere overheden of bedrijven, (mede-)aandeelhouder is (zoals Warmtenetwerk Zaanstad B.V.). Onze rapporten zijn altijd openbaar.

Waarom doen we dat?
We willen met onderzoek bijdragen aan het verbeteren van het lokaal bestuur in de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Daarbij willen we de open cultuur en het inhoudelijke debat stimuleren. Belangrijke vragen voor ons zijn: wat is er terechtgekomen van de plannen, hoe is het geld uitgegeven en heeft het bestuur zich aan de regels gehouden?

Wat zijn onze doelen voor de periode 2023-2028?

  • De komende jaren besteden wij meer aandacht aan de doorwerking van onze onderzoeken. We verschuiven onze focus van puur  ‘verantwoording’ naar ‘lessen die te leren zijn voor de gemeentebesturen en gemeentelijke organisaties’.
  • Met het oog op de doorwerking willen we ook de interactie tussen ons en de ambtelijke organisatie de komende jaren vergroten.
  • We gaan het contact met de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad verder intensiveren.
  • We vinden het belangrijk dat ons onderzoek, beter dan voorheen, onder de aandacht van burgers wordt gebracht.
  • We zien communicatie als een belangrijke manier om de doorwerking en zichtbaarheid van ons werk te vergroten. Voor raadsleden gaan we meer diversiteit aanbrengen in onze producten. Burgers willen we bereiken met toegankelijke samenvattingen, socialmediauitingen en door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren.
  • We vinden transparantie belangrijk. Daarom zijn onze brieven en rapporten openbaar en te vinden op onze website. Onze meerjarenramingen van de balansen en exploitaties voor de periode 2023 tot en met 2028 staan in de Beleidsvisie 2023-2028 op onze website.

Hoe gaan we dat aanpakken?
In de Beleidsvisie 2023-2028 hebben we onze ideeën uitgewerkt.