Programma symposium 2022

Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht en inhoudelijke informatie over het programma van het symposium Waardevol bestuur van 28 januari 2022.

Programma

14.00-15.00 uur  Opening en plenaire deel
15.00-15.05 uur  Pauze
15.05-15.55 uur  Drie deelsessies:
 1 Dilemma’s en leerpunten openbaarheid van bestuur
 2 Betekenis van een coalitieakkoord
 3 Informatie en democratie
15.55-16.00 uur  Pauze
16.00-16.15 uur  Afsluiting

14.00-15.00 uur

Opening en plenaire deel: waardevol bestuur en gebrekkige informatie

Voor waardevol bestuur is de kwaliteit van informatie essentieel. Betrouwbare en volledige informatie is van belang om weloverwogen besluiten te kunnen nemen én te kunnen controleren wat er gebeurt. Ook is juiste en begrijpelijke informatie belangrijk om de samenleving te kunnen informeren. Een van de knelpunten die steeds weer naar voren komt in onze onderzoeken is de vaak magere kwaliteit van informatie die door het college aan de raad wordt verstrekt. Bovendien benut de raad veel informatie amper. De raad krijgt weliswaar heel veel informatie, maar die is lang niet altijd toegesneden of helder. En belangrijke gegevens verdrinken in de veelheid. Onder leiding van Patrick Nederkoorn gaan Jan de Ridder (directeur RMA), Geerten Boogaard (Thorbecke-leerstoel, universiteit Leiden) en Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer, eerder onder meer Nationale Ombudsman) hierover in gesprek. Ze proberen het probleem te ontrafelen: wat zien we gebeuren, in hoeverre is dat uniek aan Amsterdam en Zaanstad en wat zijn oorzaken? En ze verkennen hoe het beter kan. Denkt u met hen mee?

15.05-15.55 uur

Deelsessie 1: Dilemma’s en leerpunten openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van overheidsinformatie is een groot goed. Het bestuur kan zich daarmee verantwoorden over zijn doen en laten, verkleint de kans op integriteitsrisico’s en geeft de mogelijkheid om te leren. Het geeft burgers de kans om het bestuur te controleren, te participeren in beleid en om verzamelde gegevens te hergebruiken. Hoe verloopt dat in Amsterdam en Zaanstad als burgers of journalisten informatie opvragen? En leren beide steden ook van de praktijk? Met andere woorden: hoe openbaar zijn die gemeentebesturen? Wij onderzochten dit in ons onderzoek Openbaarheid van overheidsinformatie in Amsterdam. In deze sessie worden de uitkomsten over Amsterdam gecombineerd met de praktijk van drie internationale steden: Stockholm, Miami en Londen. Hoe gaat het in die steden, wat valt ervan leren, zeker met het oog op de nieuwe Wet open overheid die op 1 mei aanstaande in werking treedt? Deze sessie wordt verzorgd door Annemarie Drahmann (Universiteit Leiden, universitair hoofddocent bestuursrecht) en Arjan Kok (RMA, projectleider onderzoeken openbaar maken van overheidsinformatie).

Deelsessie 2: Betekenis van een coalitieakkoord

Na een gemeenteraadsverkiezing gaan de partijen die het college gaan vormen met elkaar aan de slag. Vaak maken zij samen een coalitieakkoord. Hierin staan afspraken over de te varen koers en het te voeren beleid. Zo bevatte het Amsterdamse coalitieakkoord uit 2018 ruim 400 ambities op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Onderzoek van de RMA laat echter zien dat niet goed valt na te gaan wat ervan terechtgekomen is. We willen hier in deze sessie dieper op ingaan. Wat is een coalitieakkoord eigenlijk voor document? Dient het om sturing te geven aan de uitvoering van beleid of heeft het een ander doel? En wat hebben raadsleden, de samenleving en de ambtelijke organisatie eraan? Een gesprek over mogelijke betekenissen van een coalitieakkoord en de gevolgen ervan voor democratische verhoudingen onder leiding van Patrick Nederkoorn en met medewerking van Marcel Boogers (Universiteit Twente, Necker van Naem) en Lianne van Kalken (Erasmus Universiteit).

Deelsessie 3: Informatie en democratie

Niet alleen wij signaleren dat informatie aan de raad tekortschiet en dat controle door de raad niet altijd adequaat is. In de plenaire sessie worden hier al beelden over gewisseld. Menigeen heeft zich ook het hoofd gebroken over verbeteringen. In deze workshop gaan we – met gebruikmaking van resultaten uit (rekenkamer-)onderzoeken uit andere gemeenten – in op de processen en patronen die een goede informatievoorziening aan de raad hinderen. Dat verschaft een goed uitgangspunt voor een gedachtewisseling over verbeteringen. Uiteindelijk komen we in deze workshop uit op de vraag of een rekenkamer hieraan wel een bijdrage kan (of moet) leveren. Deze sessie wordt verzorgd door Peter Castenmiller (PBLQ), die onder andere veel onderzoek heeft gedaan naar informatievoorziening aan raden en naar controlerende rol van raden. Op interactieve wijze wordt de zaal uitgedaagd mee te denken en mee te praten.

16.00-16.15 uur

Afsluiting

We praten kort na over het symposium. In het oorspronkelijke (fysieke) programma, hadden we nu het afscheid van Jan de Ridder als directeur van de RMA gepland. Dit afscheid wordt vanwege de digitale variant verplaatst naar een nog te bepalen moment.

Aanmelden kan via dit formulier.

>> Terug naar de overzichtspagina