Data onderzoek erfpacht openbaar

Openbaarmaking data (3 juni 2021)

De rekenkamer heeft in mei 2021 van de secretaris Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging het verzoek ontvangen om de onderliggende data van figuur 2.1 uit ons rapport Canonherziening einde tijdvak – gemeentelijke aanbiedingen onderzocht (2012) openbaar te maken. Dit databestand hebben wij als open data beschikbaar gesteld. Op deze data zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Wij maken de volgende kanttekening bij het bestand. Het is inmiddels 9 jaar geleden dat wij het bestand hebben samengesteld, op basis van de erfpachtrechten AB1966, AB1994 en AB2000, waarvan op dat moment nog een erfpachtaanbieding moest plaatsvinden. De data dateert dus van voor de invoering van de overstapregeling. Wij weten niet wat het effect is van deze overstapregeling op het verwachte aantal gemeentelijke aanbiedingen.

Openbaarmaking data (6 april 2017)

De heer Van Osselaer heeft namens de fractie van D66 de rekenkamer vijf vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek Canonherziening einde tijdvak – gemeentelijke aanbiedingen onderzocht (2012). We hebben die vragen beantwoord en de raad geïnformeerd over die antwoorden via een brief. Hieronder vindt u ook een korte samenvatting van de antwoorden.

Vraag 1: Is het mogelijk om de dataset die de rekenkamer in 2012 heeft gebruikt te delen?

Wij hebben gebruikgemaakt van een door onszelf opgebouwd databestand van 96 dossiers. Dit databestand hebben wij als open data beschikbaar gesteld. We hebben het bestand wel opgeschoond en aangepast om te voorkomen dat gegevens tot specifieke woningen en daarmee tot personen herleidbaar zijn. Op deze data zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Vraag 2: Is het mogelijk om informatie te krijgen over het type woningen in het databestand?

Het bestand bevat informatie over de bestemming. Veelal zijn het (koop)woningen. In één geval gaat het over een winkelruimte en berging en in één ander geval om bedrijfsverzamelgebouw. In twee erfpachtdossiers was de bestemming niet vermeld.

Vraag 3: Wat is de gemiddelde procentuele afwijking tussen de aanbieding van de gemeente en de taxatie van de deskundigen

Bij 96 erfpachtdossiers was voldoende informatie aanwezig om de verschillen tussen de gemeentelijke aanbiedingen en het deskundige rapport te onderzoeken en te beoordelen. Soms viel de door de deskundigen getaxeerde grondwaarde hoger uit dan de gemeentelijke aanbieding maar meestal lager. Wij hebben voor beide gevallen en voor alle dossiers de gemiddelde afwijking vastgesteld en de gemiddelde procentuele afwijking.

Vraag 4: Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de locaties van woningen eventueel op basis van postcode?

We maken geen informatie openbaar waarmee de specifieke woningen kunnen worden getraceerd. Wel hebben we de informatie over de 96 dossiers zichtbaar en toegankelijk gemaakt (zie vraag 1). De vermelde x- en y-coördinaten zijn door middel van een at random proces iets aangepast zodat deze niet herleidbaar zijn tot een specifiek adres. Ter illustratie hebben we op basis van deze gegevens een grafische weergave gemaakt van de spreiding van de locaties over de stad die te vinden is als antwoord op de slotvraag op deze pagina.

Vraag 5: Wat is de samenhang tussen enerzijds het verschil tussen gemeentelijke aanbieding en deskundigen en anderzijds de grondwaarde (eventueel per m2)?

Met behulp van de gegevens in het databestand kan de samenhang tussen het verschil in aanbiedingen en de grondwaarde zoals bepaald door de gemeente, inzichtelijk worden gemaakt. De samenhang is tamelijk sterk. We hebben die samenhang ook in twee grafieken in beeld gebracht. Uit die analyse blijkt dat de afwijking groter is naarmate de grondwaarde hoger is. Dat patroon wordt ook zichtbaar als we een onderscheid maken tussen verschillende klasse van grondwaarden zoals in onderstaande tabel.

Voor de grondwaarde per m2 zouden we nieuwe onderzoeksinspanningen moeten plegen (concreet: de koppeling aan BAG-gegevens).  Dat hebben we nu niet gedaan.

Wat voor soort grafische illustraties zijn er mogelijk met het databestand dat nu door ons ter beschikking is gesteld?


Klik op onderstaande afbeelding en er opent een interactieve kaart.