Amsterdamse daklozen gebaat bij meer vroegtijdige, passende ondersteuning

26 april 2018

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek ‘Wachten op opvang’ heeft de rekenkamer een artikel geschreven voor het tijdschrift van FEANTSA (The European Federation of National Organisations working with the Homeless).

Het artikel ‘Access to homeless services and housing in Amsterdam’ zet de belangrijkste conclusies van dit onderzoek nogmaals uiteen. De aanvraagprocedure voor toegang is weinig adequaat, de toegangscriteria wordt streng ervaren door daklozen en betrokken professionals en de daklozen worden weinig ondersteund. Van de groep die zich meldt voor opvang komt maar een beperkt aantal daarvoor in aanmerking. Dit leidt ertoe dat veel daklozen die zich melden geen hulp krijgen, terwijl zij wel baat zouden hebben bij enige ondersteuning. Diverse landelijke studies laten zien dat dit ook op grotere schaal in Nederland speelt. Ook geeft het artikel weer hoeveel daklozen in andere opvangketens in Amsterdam worden opgevangen.

De rekenkamer concludeert dat het goed zou zijn om minder aanbodgericht te denken en de cliënt meer centraal te stellen. Dus investeren in vroegtijdige, passende ondersteuning. Dit voorkomt dat daklozen afglijden en op den duur intensievere, duurdere ondersteuning nodig hebben.