Rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen uitvoerig besproken

7 december 2017

In de vergadering van de raadscommissie Werk en Economie van 6 december 2017 is ons onderzoek naar het Armoedebeleid en de impact op kinderen uitvoerig besproken. De discussie ging vooral over de regie op het armoedebeleid, de bezuiniging op de scholierenvergoeding, de adequaatheid van de pc-regeling en over de vraag in hoeverre de extra €23 miljoen per jaar uit het coalitieakkoord nu bedoeld was voor intensivering of compensatie. De wethouder deed in de vergadering een aantal toezeggingen. De wethouder zal inzichtelijk maken hoe het college de knelpunten genoemd in ons onderzoek heeft aangepakt. Verder zal hij aan de gemeenteraad melden welke aanpassingen het college van plan is door te voeren naar aanleiding van de discussie over ons onderzoek en hoe de coördinatie op het terrein van het armoedebeleid is en zal worden vormgegeven. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de opzet van een nader onderzoek naar de pc-regeling van de gemeente Amsterdam. Kijk hier de vergadering terug, vanaf agendapunt 11.