Rekenkamer rondt verkenning renovatie Oostlijn af

14 november 2013

De rekenkamer voerde in de periode september-november 2013 een verkennend onderzoek uit naar de renovatie van de Oostlijn. Daaruit heeft zij twee conclusies getrokken. We vinden dat een uitvoerig onderzoek naar de renovatie Oostlijn zinvol en nuttig is. We starten met dit onderzoek na de afronding van de tunnelwerkzaamheden en de gebruiksmelding in juni 2014. Daarnaast zijn de eerste bevindingen over de dekking van het financieel tekort bij renovatie Oostlijn uit het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro-infrastructuur voor ons aanleiding om dit de komende weken nog nader te onderzoeken. In februari 2014 zullen we de raad daarover nader informeren. Ons besluit hebben we toegelicht in een brief aan de gemeenteraad.