Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

Laatste update: 24 augustus 2017

Over het onderzoek
Nederland gaat van het gas af. Het rijk wil in uiterlijk 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Een groot deel van de fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en andere gebouwen. Met het verduurzamen van de warmtevoorziening kan een grote stap gemaakt worden richting een klimaatneutraal energiesysteem.

Na een verkennend onderzoek heeft de rekenkamer besloten om nader onderzoek te doen naar het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Status
Duurzame warmtevoorziening bevindt zich momenteel in de fase van voltooiing van de nota van bevindingen die daarna ter feitelijk wederhoor aan de ambtelijke organisatie zal worden aangeboden. De verwachte publicatiedatum is eind 2018.

Tijdlijn

24 augustus 2017

Onderzoek