Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Grip op Westpoort Warmte

Laatste update: 20 december 2018

Over het onderzoek
In 2017 publiceerden we de onderzoeksopzet van het onderzoek naar een duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten. Bevindingen over de participatie van de gemeente bij een van deze warmtenetten vormden de aanleiding hier afzonderlijk onderzoek naar te doen.

In Grip op Westpoort Warmte doen we onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over de joint venture Westpoort Warmte B.V. (WPW). WPW is in 1999 opgericht door de gemeente Amsterdam en Nuon, met als doel onbenutte warmte van de afvalverbrandingsinstallatie van de gemeente Amsterdam te gebruiken voor de verwarming van bedrijfsgebouwen in het Westelijk havengebied. Daarnaast gaan we in het onderzoek na of de informatie die de gemeente over de deelneming in WPW verstrekt, voldoende en geschikt is om te kunnen evalueren of deze deelneming (nog steeds) de meest optimale vorm is om de gemeentelijke (publieke) belangen te behartigen.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?

Zie ook: Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Status
Het onderzoek is op 21 november 2018 gepubliceerd en op 20 december 2018 zijn de aanbevelingen overgenomen door de gemeenteraad.

Tijdlijn

20 december 2018

Bespreking in gemeenteraad

12 december 2018

Bespreking in commissie RO

21 november 2018

Aanbieding in commissie RO

21 november 2018

Publicatie onderzoek

24 augustus 2017

Start onderzoek