Gemeentelijke regie in het jeugddomein

Laatste update: 23 mei 2013

Een informatiesysteem waarin de gemeente al veel investeerde wordt onvoldoende benut.De gemeente voert op veel plekken binnen het jeugddomein regie. Het onderzoek laat zien dat daar nog het nodige kan worden verbeterd. De gemeente heeft haar rol richting externe partners en de taakverdeling tussen stad en stadsdelen niet altijd even helder gedefinieerd. Daarbij is vaak ook onduidelijk welke capaciteit volgens de gemeente nodig is voor een adequate uitvoering van de gekozen regierol. Voor de verbetering van de regierol kan worden gekeken naar de wijze waarop de gemeente  regie voert binnen de Top600 aanpak. Daaruit blijkt onder andere dat bestuurlijke aandacht, monitoring van resultaten en commitment van de partners belangrijke elementen zijn voor goede regie. Op basis van het onderzoek doet de rekenkamer zes aanbevelingen om de regiefunctie in het jeugddomein te verbeteren.