Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Leges bij vergunningaanvragen

Laatste update: 28 mei 2019

Over het onderzoek
Wanneer inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam een vergunning aanvragen, zijn zij daarvoor een vergoeding in de vorm van leges verschuldigd aan de gemeente. Zo heft de gemeente bijvoorbeeld leges voor het aanvragen van een bouw-, kap-, splitsings-, ligplaats-, evenementen- of horecavergunning.

Op voordracht van het college stelt de gemeenteraad jaarlijks de hoogte van deze leges vast, met als doel een (groot) deel van de gemeentelijke kosten in rekening te brengen bij degenen die gebruikmaken van de diensten van de gemeente. Leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn, maar het staat de gemeenteraad vrij om de kostendekkendheid lager vast te stellen. Het is een bestuurlijke keuze om de kosten geheel door de aanvrager van de vergunning te laten betalen of deels uit de algemene middelen te bekostigen.

Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de gemaakte en te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van  de legestarieven. Daarnaast willen we onderzoeken of leges volgens het geldend recht zijn vastgesteld, en hoe het college stuurt op een doelmatige uitvoering de vergunningaanvragen.

Status
Op 12 februari 2019 hebben we de onderzoeksopzet gepubliceerd. Wij verwachten het volledige onderzoek op 4 september 2019 aan te bieden tijdens de commissievergadering KDD. Op dat moment maken wij het onderzoek openbaar.

Tijdlijn

verwacht: 4 september 2019
12 februari 2019

Publicatie onderzoeksopzet