Meetbaarheid jaarverslag 2007, gemeente Amsterdam

Laatste update: 14 mei 2008

De rekenkamer constateert dat het college 33% van de beoogde resultaten voor 2007 heeft gerealiseerd. De gemeente Amsterdam heeft zich in haar jaarverslag 2007 verantwoord over de resultaten van 34 doelstellingen die het college in 2007 wilde bereiken. Bij 19% van de beoogde resultaten voor 2007 concludeert de rekenkamer dat het resultaat niet is bereikt en bij 48% is er geen duidelijkheid over het bereikte resultaat. Dit laatst wordt vooral veroorzaakt doordat de gepresenteerde resultaten nog onvoldoende betrouwbaar zijn.

Achtergrond
Op verzoek van de gemeenteraad beoordeelde de rekenkamer de kwaliteit van het gemeentelijk jaarverslag 2007. De rekenkamer keek naar de resultaten van de 34 collegedoelstellingen en de daaraan gekoppelde 46 indicatoren uit het jaarplan 2007. Het college wil zich primair over deze 34 doelstellingen richting de raad verantwoorden. De 34 doelstellingen hebben betrekking op 6 thema’s: Kinderen Eerst, Armoedebestrijding, Amsterdam Topstad, Gezonde Lucht, Overlast en Sociale Cohesie.
Al eerder onderzocht de rekenkamer naar aanleiding van de motie Bruines op verzoek van de raad de kwaliteit van het jaarplan 2007 (november 2006) en jaarplan 2008 (oktober 2007). Met dit onderzoek naar de kwaliteit van het jaarverslag 2007 wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan een inzichtelijk en transparant jaarverslag zodat de gemeenteraad makkelijker haar controlerende taak ten opzichte van het college kan uitoefenen.

Verifieerbaarheid en betrouwbaarheid bereikte resultaten
De rekenkamer komt tot de conclusie dat 70% van de alle resultaten verifieerbaar is. Dat betekent dat de resultaten door de rekenkamer zijn aangetroffen in een brondocument zoals een onderzoek of registratie. Minder positief is de rekenkamer over de betrouwbaarheid van resultaten uit het jaarverslag 2007.Ruim de helft (59%) van alle resultaten vindt de rekenkamer voldoende betrouwbaar. Dat wil zeggen dat het resultaat is terug te voeren op een juiste en volledige registratie of op betrouwbare en valide enquêteresultaten.

Bereikte resultaten
De rekenkamer concludeert dat bij 33% van de 46 indicatoren uit het jaarverslag 2007 het beoogde resultaat voor 2007 is bereikt. Bij 19% is het resultaat niet bereikt en bij 48% is het onduidelijk of het resultaat is bereikt. Deze onduidelijkheid over het bereikte resultaat wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van een betrouwbaar resultaat: bij 15 van de 46 indicatoren kon de rekenkamer geen betrouwbaar resultaat vaststellen. Verder constateert de rekenkamer dat er grote verschillen tussen de 6 collegethema’s waarneembaar zijn. Het thema Sociale Cohesie kent de minst gerealiseerde resultaten voor 2007 (14%) gevolgd door de thema’s Overlast (17%) en Kinderen Eerst (17%). Bij de thema’s Armoedebestrijding (50%), Gezonde Lucht (50%) en Amsterdam Topstad (44%) zijn de beoogde resultaten voor 2007 vaker gerealiseerd.