Riolering in Zaanstad

Laatste update: 14 juni 2016

Over het onderzoek
De gemeentelijke riolering kost veel geld en vooral de rioolinvesteringen zijn een grote kostenpost. Maar het is essentieel dat de riolering in orde is. Het belangrijkste doel van de riolering is namelijk het beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen van verontreiniging van het milieu. Op grond van de Wet milieubeheer hebben gemeenten de zorgplicht voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. In de wet staat dat gemeenten een gemeentelijk Rioleringsplan moeten opstellen. In dit rioleringsplan moeten de gemeenten aangeven hoe ze haar zorgplichten gaat realiseren. En wat ze de komende jaren van plan is te doen op het gebied van riolering.

Uit benchmarks blijkt dat de gemeente Zaanstad mede vanwege de slappe bodem relatief veel middelen inzet voor de rioleringstaak. Dit heeft een relatief hoge rioolheffing als gevolg. Daarnaast blijkt uit een in 2009 uitgevoerde quick scan dat er sprake is van een vervangingsachterstand van ongeveer € 60-70 miljoen. Daarom besloten we in 2012 onderzoek te doen naar het rioleringsbeleid van de gemeente Zaanstad. Hoe doelmatig en doeltreffend is dit beleid? Daarna voerden we in 2016 een opvolgingsonderzoek uit. In dat onderzoek bekeken we wat het college had gedaan met onze aanbevelingen uit 2012.

Status
Het achterliggende onderzoek is gepubliceerd in 2012. Bekijk het onderzoeksrapport voor de gedetailleerde onderzoeksbevindingen. En lees het bestuurlijk rapport voor de belangrijkste conclusies. Tot slot is het opvolgingsonderzoek gepubliceerd in 2016. Lees het onderzoeksrapport en de rekenkamerbrief.

 

Tijdlijn

15 juni 2016

Publicatie opvolgingsrapport

12 september 2012

Extra brief

Gerelateerd onderzoek

Gemeentelijke rioolwatertaken