Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Laatste update: 5 december 2018

Over het onderzoek
Sinds medio 2016 kunnen de stadsdelen specifieke subsidieregelingen vaststellen voor maatschappelijke initiatieven en bewonersinitiatieven. De subsidieregelingen voor maatschappelijk initiatief hebben tot doel het stimuleren en faciliteren van samenwerkingsverbanden van bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die het heft in eigen handen willen nemen om een maatschappelijk doel na te streven en daarbij zelf de uitvoering ter hand te nemen.

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevreden zijn over de facilitering door de gemeente.

Status
Het onderzoek is op 5 december 2018 gepubliceerd en aangeboden tijdens de raadscommissie KDD.

Tijdlijn

verwacht: 5 december 2018
5 december 2018

Publicatie onderzoek

18 april 2018

Onderzoeksopzet