Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Laatste update: 18 april 2018

Over het onderzoek
Sinds medio 2016 kunnen de stadsdelen specifieke subsidieregelingen vaststellen voor maatschappelijke initiatieven en bewonersinitiatieven. De subsidieregelingen voor maatschappelijk initiatief hebben tot doel het stimuleren en faciliteren van samenwerkingsverbanden van bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die het heft in eigen handen willen nemen om een maatschappelijk doel na te streven en daarbij zelf de uitvoering ter hand te nemen.

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevreden zijn over de facilitering door de gemeente.

Status
In april 2018 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. Momenteel is het onderzoek in uitvoering. We verwachten dat het onderzoek eind 2018 is afgerond.

Tijdlijn

verwacht: 5 december 2018
18 april 2018

Onderzoek