Vervolgonderzoek Meetbaarheid gemeten

Laatste update: 30 oktober 2007

De gemeente Amsterdam heeft in het jaarplan 2008 een aantal aanbevelingen opgepakt die de rekenkamer deed naar aanleiding van haar beoordeling van het jaarplan 2007. Verdere verbeteringen om te komen tot een beter meetbaar jaarplan zijn evenwel noodzakelijk. Zo is in het jaarplan 2008 nog weinig vooruitgang geboekt met de betrouwbaarheid van cijfers (nulmetingen) om de voortgang van beleid te controleren. Daarnaast concludeert de rekenkamer dat de 12 nieuwe doelstellingen die het college aan het jaarplan 2008 toevoegde nog onvoldoende meetbaar zijn geformuleerd.

Op 1 november 2006 heeft de Rekenkamer Amsterdam het rapport “Meetbaar gemeten. Beoordeling jaarplan 2007” gepubliceerd. Dit rapport bevatte 7 aanbevelingen gericht op de verbetering van de meetbaarheid van het jaarplan. De rekenkamer heeft één jaar na dato onderzocht op welke wijze het college van B&W uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Aanbevelingen deels uitgevoerd
Uit het jaarplan 2008 blijkt dat college aan de slag is gegaan met de aanbevelingen die de rekenkamer deed in haar rapport over het jaarplan 2007. Hieraan is evenwel in wissende mate gevolg gegeven. Van de 7 aanbevelingen die de rekenkamer deed, zijn er:

  • 2 grotendeels opgevolgd: het verbeteren van de aansluiting met het programakkoord 2006-2010 en het opstellen van een definitieboek waarmee de raad beter kan controleren;
  • 3 beperkt opgevolgd;
  • 2 nauwelijks opgevolgd; de betrouwbaarheid van nulmetingen en het verbeteren van instructies voor de ambtelijke dienst.

Meetbaarheid jaarplan 2008
Het aantal doelstellingen waarover het college zich wil verantwoorden is toegenomen van 34 in het jaarplan 2007 tot 46 in het jaarplan 2008. De rekenkamer concludeert dat de 34 doelstellingen, die het college reeds in het jaarplan 2007 formuleerde, gemiddeld beter meetbaar zijn gemaakt. De 12 nieuwe doelstellingen zijn gemiddeld genomen nog onvoldoende meetbaar gemaakt.

Kwaliteit nulmetingen jaarplan 2008
Samen met het aantal doelstellingen is ook het aantal graadmeters (indicatoren) hiervoor toegenomen: van 46 (jaarplan 2007) tot 67 (jaarplan 2008). Positief is dat in jaarplan 2008 meer indicatoren (68%) voorzien zijn van een kwantitatieve nulmeting, zodat de resultaten van het college beter gevolgd kunnen worden. Bij de nieuw toegevoegde indicatoren is het beeld minder positief: slechts 45% is voorzien van een kwantitatieve nulmeting. Verder constateert de rekenkamer dat er nog weinig voortgang is geboekt met de betrouwbaarheid van de nulmetingen. Van de 10 nulmetingen die bij de beoordeling van het jaarplan 2007 als onbetrouwbaar zijn aangemerkt, zijn er 2 verbeterd in het jaarplan 2008.

Op basis van haar conclusies over het jaarplan 2008 deed de rekenkamer wederom aanbevelingen om de meetbaarheid van toekomstige jaarplannen te verbeteren.