Vervolgonderzoek Sociale werkvoorzieningen in Zaanstad

Laatste update: 25 februari 2010

Op 5 september 2006 publiceerde de rekenkamer het rapport Sociale werkvoorziening in Zaanstad. Het rapport bevat 12 aanbevelingen. Van deze 12 aanbevelingen zijn er 3 gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 2 aan de gemeenteraad van Zaanstad en 7 aan de het algemeen bestuur van Baanstede. De rekenkamer gaat in dit vervolgonderzoek na op welke wijze het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van Baanstede uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen. Daarnaast is de rekenkamer nagegaan welke beleidsresultaten en -effecten zijn behaald sinds de publicatie van het rapport in 2006. De rekenkamer keek hierbij in het bijzonder naar de ontwikkeling in de wachtlijsten en het exploitatie­resultaat van Baanstede. In de voorliggende rapportage treft u de bevindingen en conclusies van dit vervolgonderzoek aan.

Tabel 1 – Uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkamer en van de aanvullende besluiten van de gemeenteraad– stand van zaken november 2009

Uitgevoerd
Aanbeveling voor college van B&W
1. Ontwikkel een gemeentelijk beleidsplan voor de uitvoering van de Wsw. Ja
2. Versterk de ambtelijke inzet op het terrein van de sociale werkvoorziening. Ja
3. Verbeter de informatievoorziening aan de raad. Deels
Aanbeveling voor de gemeenteraad van Zaanstad
1. Stel een gemeentelijk beleidsplan vast waarin de doelen voor de uitvoering van de Wsw zijn vastgelegd. Ja
2. Toets de begroting en de jaarrekening van Baanstede en door de rekenkamer aanbevolen halfjaarlijkse rapportages aan de gemeentelijke doelstellingen uit het beleidsplan. Deels
Aanbeveling voor het algemeen bestuur van Baanstede
1. Verbeter het wachtlijstbeheer door het ontwikkelen van beleid ter beperking van de omvang en duur van de wachtlijst en het verbeteren van de informatievoorziening richting wachtenden. Ja
2. Zet de uitvoering van passende werkplekken voort en verbeter deze door met een actievere marktbenadering meer sw-ers te plaatsen in begeleid werken. Meld hiertoe tevens de sw-ers tijdig voor herindicatie aan bij het CWI en verbeter de samenwerking tussen Baanstede en het CWI. Ja
3. Zet de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid voort en verbeter deze door leidinggevenden ook aan te sturen op de sociale kant van de uitvoering van de Wsw. Neem tevens het opstellen en uitvoeren van persoonlijke ontwikkelingsplannen als periodiek terugkerende cyclus op in de bedrijfsvoering. Ja
4. Verbeter het zicht op de sociale prestaties. Deels
5. Stel jaarlijks een analyse op van ontwikkelingen in de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten van Baanstede en de mogelijke gevolgen hiervan voor het financiële resultaat. Deels
6. Maak op basis van het beleid van de deelnemende gemeenten jaarlijks sociale en financiële prestatieafspraken met Baanstede. Verlang jaarlijks een inhoudelijke verantwoording van de directeur van Baanstede over de gemaakte prestatieafspraken. Deels
7. Ontwikkel in overleg met de deelnemende gemeenten een kortingsregeling voor de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op de afname van diensten en producten door de deelnemende gemeenten. Het doel van de regeling is een gemeente die relatief veel inkoopt een korting te verlenen op de gemeentelijke bijdrage. Nee
Aanvullende besluiten gemeenteraad Zaanstad
1. In te stemmen met de door het college voorgestelde wijze van informatievoorziening (één maal per twee maanden een voortgangsmemo) over de voorbereiding van het gemeentelijk beleidsplan en de voortgang van het verbeterproces van de bedrijfsvoering binnen Baanstede zelf. Ja
2. De raadsgriffie op te dragen om bij de gemeenteraden van de andere deelnemende gemeente te vragen of er behoefte is om periodiek een overleg te organiseren tussen de betrokken raadscommissies van de deelnemende gemeenten Ja
3. Met betrekking tot de relaties met verbonden partijen met instemming kennis te nemen van de toezegging van de waarnemend burgemeester in de commissievergadering over de programmabegroting 2007-2010, dat het college komt met een voorstel tot verbetering van de rapportages over verbonden partijen Ja

De rekenkamer constateert dat het college van B&W van de gemeente Zaanstad 2 van de 3 aan haar gerichte aanbevelingen heeft uitgevoerd en 1 deels heeft uitgevoerd. Van de 2 aanbevelingen aan de gemeenteraad is er 1 uitgevoerd en is er 1 deels uitgevoerd. Van de 7 aanbevelingen aan het algemeen bestuur van Baanstede zijn er 3 uitgevoerd, 3 deels uitgevoerd en is er 1 niet uitgevoerd. Aan de 3 aanvullende besluiten van de gemeenteraad is uitvoering gegeven.