Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Wta-beoordelingsonderzoek ACAM

Laatste update: 7 december 2017

Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De rekenkamer heeft in het onderzoek geen informatie aangetroffen op basis waarvan zij zou moet concluderen dat ACAM niet in voldoende mate aan de in de Wta gestelde eisen voldoet. De rekenkamer is op basis van de gemeentewet belast met het doorlopende toezicht op ACAM voor zover ACAM wettelijke controles uitvoert. In de rekenkamerbrief zijn de uitkomsten van ons Wta-beoordelingsonderzoek ACAM samengevat. Een dergelijk onderzoek, waarbij ook een review plaatsvindt op onderdelen van het controledossier, moet minimaal eens per 6 jaar worden uitgevoerd. In dit onderzoek is aandacht besteed aan de volgende onderdelen: controleaanpak van de gemeenterekening 2016, het kwaliteitsstelsel van ACAM en de controles van de grondexploitaties en het inkoopproces. Tevens is nagegaan of ACAM de aanbevelingen uit ons rapport van september 2013 heeft opgevolgd. De rekenkamer komt tot een positief oordeel maar ziet nog wel een aantal punten voor verbetering. De reactie van de directeur ACAM is opgenomen in het rapport.