Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Wta-onderzoeken ACAM

Laatste update: 7 december 2017

Over het onderzoek
De rekenkamer is op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) toezichthouder op ACAM. In 2006 heeft de wetgever vanwege diverse internationale financiële schandalen een onafhankelijk toezicht op de accountants bij wet geregeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toen toezichthouder geworden van bijna alle accountantsorganisaties in Nederland die wettelijke (jaarrekeningen-)controles uitvoeren. Het toezicht op gemeentelijke accountantsorganisaties is belegd bij de lokale rekenkamers.

In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. De Rekenkamer Amsterdam houdt daarom toezicht op ACAM. Via het AFM-monitorformulier volgt de rekenkamer jaarlijks systematisch de ontwikkelingen bij ACAM. Daarnaast dient minimaal eens per 6 jaar een review plaats te vinden waarbij ook onderdelen van de controledossiers meer diepgaand worden onderzocht.

In overleg met de rekeningencommissie is afgesproken dat de rekenkamer een dergelijk Wta-beoordelingsonderzoek 4-jaarlijks zal uitvoeren.

Status en conclusies
Het laatste Wta-beoordelingsonderzoek is van 7 december 2017. Dit onderzoek heeft geen informatie opgeleverd op basis waarvan we zouden moeten concluderen dat ACAM niet in voldoende mate aan de in de Wta gestelde eisen voldoet. In de rekenkamerbrief zijn de uitkomsten van ons onderzoek samengevat. In de tijdlijn zijn alle door ons uitgebrachte rapportages in het kader van onze Wta-toezichtsfunctie sinds 2008 opgenomen.

Tijdlijn

7 december 2017

Publicatie 2017

17 september 2013

Publicatie 2013

26 mei 2010

Publicatie 2010

19 december 2008

Publicatie 2008