Raadscommissie spreekt over rekenkamerbrief Dereguleren

13 november 2015

Op 12 november besprak de raadscommissie Algemene Zaken onze rekenkamerbrief Het regelen van dereguleren. Diverse raadsleden gaven aan blij te zijn met aanbevelingen van de rekenkamer. Zij verzochten het college om ook aanbeveling 1 volledig uit te voeren. De wethouder heeft toegezegd de eerste aanbeveling ook uit te voeren. In het eerste kwartaal van 2016 komt hij met een plan en voortgangsrapportage voor minder regeldruk met daarin een beleidsredenering en een gepaste monitoringswijze voor dereguleren. Op verzoek van de commissie zal de rekenkamerbrief (inclusief een oordeel over het nieuwe plan) tegelijk met het plan voor minder regeldruk in de raad besproken worden.