Rekenkamer biedt rekenkamerbrief over de uitvoering van de overeenkomst ‘Bouwen aan de stad II’ aan de commissie Bouwen en Wonen aan.

13 november 2013

De centrale stad, de stadsdelen, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2011 in de overeenkomst Bouwen aan de stad II afspraken gemaakt over onder meer de verkoop van huurwoningen, nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wijkaanpak en de verhuur van woningen (aanbiedingsafspraken). De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de gemaakte afspraken uit de overeenkomst Bouwen aan de stad II en naar de samenwerking tussen de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend. De rekenkamer heeft naar aanleiding van de verkenning besloten op dit moment geen nader onderzoek te doen. Wel heeft zij twee aandachtspunten geformuleerd voor het gemeentebestuur. Het eerste aandachtspunt gaat over de mogelijk directe aansturing van de corporaties door de gemeente, wanneer uitvoering wordt gegeven aan de voornemens uit het Regeerakkoord. Het tweede aandachtspunt is de toekomstige rolverdeling tussen de centrale stad en de bestuurscommissie, met betrekking tot de centrale regie en de gebiedsgerichte uitvoering.