10

Sport, cultuur en recreatie

Totaal: 10
2019

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Over het onderzoek
Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente als ze willen investeren in kleedvoorzieningen, clubhuizen, hellingbanen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. De gemeente subsidieert dan een derde van de investeringskosten (tot een maximum subsidiebedrag van € 275.00). Daarnaast kan de aanvrager maximaal een derde deel lenen met een garantiestelling door de gemeente. In Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport onderzochten we de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed.

De resultaten in 2019
De gemeente houdt niet systematisch bij welke bijdrage de verstrekte subsidies leveren aan de gemeentelijke doelstellingen, zoals een kwaliteitsverbetering, een hogere sportdeelname of het faciliteren van topsport. De subsidieaanvragers zijn over het algemeen tevreden over het subsidieproces. Wel vinden ze het onoverzichtelijk dat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn bij het subsidieverleningsproces. De subsidieregeling sluit niet volledig aan op de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA). De aparte specifieke regels worden vervolgens niet altijd toegepast. De uitvoeringskosten van de subsidieregeling zijn niet goed in beeld gebracht.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2018

Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

 • Bestuur en ondersteuning
 • Cultuur
 • Deelnemingen en samenwerking
 • Sport, cultuur en recreatie

Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Over het onderzoek
In 2013 besloot Zaanstad een cultuurcluster te realiseren op een nog open locatie tegenover het stadhuis. Het was de verwachting dat de bouw in 2018 zou starten. In het cultuurcluster moesten diverse culturele organisaties een plek krijgen. Het was de vraag of met alle beoogde deelnemers goede afspraken waren gemaakt. Ook was er onduidelijkheid over de bijdrage van commerciële activiteiten aan het rond krijgen van de exploitatie. Wij onderzochten wat de stand van zaken was inzake de participatie van instellingen in het cultuurcluster en de exploitatie van het gebouw.

De resultaten
Onze belangrijkste conclusie is dat er geen aanleiding is om de toekomstige participatie in het cultuurcluster nader te onderzoeken. Wel constateren we dat er aan de toekomstige exploitatie van het cultuurcluster een aantal risico’s zijn verbonden. Nadat de gemeenteraad in 2018 besloot dat het cultuurcluster niet zal worden gebouwd, zijn wij het onderzoek definitief gestopt.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2014

Grip op subsidies

 • Bestuur en ondersteuning
 • Cultuur
 • Financieel beheer
 • Sociaal domein
 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie
 • Wmo en zorg

Grip op subsidies

Over het onderzoek
In 2014 onderzochten we de gemeentelijke subsidieorganisatie. Daarbij zijn we nagegaan in hoeverre zaken in opzet goed zijn geregeld. Reden hiervoor is de wens van zowel de gemeenteraad als het college om de subsidies efficiënter te besteden. In het onderzoek hebben we beoordeeld of de gemeente over een goed juridisch kader beschikt. Ook bekeken in hoeverre de gemeente een heldere visie heeft op het subsidie-instrument.

De resultaten in 2014
De gemeentelijke subsidieorganisatie zat in 2014 in een veranderingsproces. Om de interne efficiëntie te vergroten werd een stedelijk subsidiebureau opgericht en stelde de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA 2013) vast. We concluderen dat de gemeente formeel onvoldoende onderzoeksmogelijkheden heeft om de doelmatigheid en doeltreffendheid van subsidies te controleren. Verder zien we dat de gemeente nog veel processen moet uitwerken in instructies. Ook ontbreekt een samenhangend visiedocument waarin staat wanneer de gemeente het subsidie-instrument inzet, hoe zij de subsidies controleert en bijstuurt en hoe zij borgt dat subsidieregelingen periodiek worden geëvalueerd. Dit onderzoek heeft een vervolg gekregen met nader onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van enkele specifieke subsidies.

 

 

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2014

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

Over het onderzoek
In Beheer van sporthallen en sportparken onderzochten we of er bij de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid voldoende informatie beschikbaar was om inzicht te krijgen in het sport(accommodatie)beleid van de stadsdelen, en de beschikbare kosten en opbrengsten per sportaccommodatie. We deden dit in twee fases. In deze fase (fase 2) deden we diepgaander onderzoek naar een aantal specifieke accommodaties. We onderzochten of er verschillen te zien zijn in doelmatigheid tussen vormen van gemeentelijk beheer van sportaccommodaties.

De resultaten in 2014
De belangrijkste conclusie is dat bij alle exploitanten (gemeente of particulier) de kwaliteit van de informatie onvoldoende is voor een professionele aansturing en verantwoording.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
2014

Zwemmen stadsdelen (2014)

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Zwemmen stadsdelen (2014)

Over het onderzoek
We onderzochten hoe het college invulling heeft gegeven aan onze aanbevelingen uit ons onderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel, uit 2010. Toentertijd onderzochten we in de voormalig stadsdelen De Baarsjes (Sportplaza Mercator), Geuzenveld-Slotermeer (het Sloterparkbad) en Zuideramstel (het De Mirandabad) hoe de zwembaden financieel worden gesteund om het zwemmen betaalbaar te houden.

De resultaten in 2014
In stadsdeel Nieuw-West zijn drie van de zes aanbevelingen uitgevoerd en drie gedeeltelijk. In stadsdeel West zijn twee van de vijf aanbevelingen zijn uitgevoerd, twee gedeeltelijk en één niet. En in stadsdeel Zuid zijn drie van de zes aanbevelingen gedeeltelijk uitgevoerd en drie niet. Het aanbrengen van een onderscheid tussen de maatschappelijke en de commerciële functies van een zwembad is volgens ons nodig omdat dit een grondslag biedt voor het bepalen van de – hoogte van de – subsidie van de gemeente.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2013

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

Over het onderzoek
In Beheer van sporthallen en sportparken onderzochten we of er bij de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid voldoende informatie beschikbaar was om inzicht te krijgen in het sport(accommodatie)beleid van de stadsdelen, en de beschikbare kosten en opbrengsten per sportaccommodatie. We doen dit in twee fases. In fase 1  onderzochten we of er bij de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid voldoende informatie beschikbaar was om inzicht te krijgen in het sport(accommodatie)beleid van de stadsdelen en de beschikbare kosten en opbrengsten per sportaccommodatie.

De resultaten in 2013
Uit dit onderzoek blijkt dat geen van de stadsdelen een specifiek sportaccommodatiebeleid heeft ontwikkeld waarin aspecten als de behoefte aan sportaccommodaties, inzicht in de huidige en beoogde kwaliteit en een expliciete (onderbouwde) keuze voor een vorm van beheer en exploitatie zijn opgenomen. Wel zijn deze aspecten in stadsdeel Zuid in aparte ambtelijke notities behandeld. De andere drie stadsdelen behandelen deze aspecten deels of in beperkte mate.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)
2012

Kunst- en cultuurbeleid (2012)

 • Cultuur
 • Sport, cultuur en recreatie

Kunst- en cultuurbeleid (2012)

Over het onderzoek
We publiceerden in 2008 en 2009 twee onderzoeken naar het Amsterdamse kunst- en cultuurbeleid: Kunst- en cultuurbeleid. Doelbereik en controle, en Kunst- en cultuurbeleid. Verdeling subsidies en cultureel ondernemerschap. In totaal deden we 23 aanbevelingen voor de verbetering van het Amsterdamse kunst- en cultuurbeleid. In dit opvolgingsonderzoek bekeken we in hoeverre het college onze aanbevelingen heeft uitgevoerd.

De resultaten in 2012
Het college heeft dertien aanbevelingen volledig uitgevoerd, negen aanbevelingen gedeeltelijk en één aanbeveling niet. In ons opvolgingsonderzoek concluderen we verder dat het beleid concreter kan, dat de vermogenstoets niet wordt gebruikt bij subsidieverlening, er onduidelijkheid is over de criteria voor het opleggen van een egalisatiereserve en dat de verantwoording over het toezicht door de culturele instellingen meer specifiek kan worden gemaakt.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2010

Zwemmen in De Baarsjes (2010)

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Zwemmen in De Baarsjes (2010)

Over het onderzoek
Gemeenten willen dat sport, waaronder zwemmen, breed toegankelijk is. In de regel worden zwembaden door gemeenten en stadsdelen financieel gesteund om het zwemmen voor de gebruiker betaalbaar te houden. Wij onderzochten hoe dit is geregeld in de voormalig stadsdelen De Baarsjes (Sportplaza Mercator), Geuzenveld-Slotermeer (het Sloterparkbad) en Zuideramstel (het De Mirandabad). In dit onderzoek richtten we ons op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de exploitatie van het Sportplaza Mercator in stadsdeel De Baarsjes door exploitant Sportfondsen.

De resultaten in 2010
Hoewel het algemene doel van het stadsdeel – over een zwembad beschikken voor de inwoners van het stadsdeel – is gerealiseerd, is het lastig een oordeel te vellen over de doelmatigheid van de exploitatie. Dat komt, omdat de exploitant geen helder administratief onderscheid maakte tussen de resultaten van de maatschappelijke activiteiten (het zwembad) en de commerciële activiteiten (fitness, horeca, verhuur).

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Zwemmen stadsdelen (2014)
2010

Zwemmen in Zuideramstel (2010)

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Zwemmen in Zuideramstel (2010)

Over het onderzoek
Gemeenten willen dat sport, waaronder zwemmen, breed toegankelijk is. In de regel worden zwembaden door gemeenten en stadsdelen financieel gesteund om het zwemmen voor de gebruiker betaalbaar te houden. Wij onderzochten hoe dit is geregeld in de voormalig stadsdelen De Baarsjes (Sportplaza Mercator), Geuzenveld-Slotermeer (het Sloterparkbad) en Zuideramstel (het De Mirandabad).  In dit onderzoek richtten we op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de exploitatie van het De Mirandabad in stadsdeel Zuideramstel.

De resultaten in 2010
De exploitatie van het De Mirandabad door stadsdeel Zuideramstel is nog onvoldoende doelmatig. Slechts 37,5% van de uitgaven wordt gedekt door inkomsten. Dit komt vooral door de hoge personeelslasten. Hierdoor steeg de bijdrage van het stadsdeel aan het De Mirandabad van € 2,9 miljoen in 2006 tot € 3,4 miljoen in 2008. Na het aantreden van nieuw management per 1 januari 2008 heeft het stadsdeel maatregelen genomen, die volgens het stadsdeel in 2009 tot vermindering van de kosten zullen leiden.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Zwemmen stadsdelen (2014)
2010

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer (2010)

 • Sport en recreatie
 • Sport, cultuur en recreatie

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer (2010)

Over het onderzoek
Gemeenten willen dat sport, waaronder zwemmen, breed toegankelijk is. In de regel worden zwembaden door gemeenten en stadsdelen financieel gesteund om het zwemmen voor de gebruiker betaalbaar te houden. Wij onderzochten hoe dit is geregeld in de voormalig stadsdelen De Baarsjes (Sportplaza Mercator), Geuzenveld-Slotermeer (het Sloterparkbad) en Zuideramstel (het De Mirandabad). In dit onderzoek richtten we ons op het Sloterparkbad in Nieuw-West. Dit bad is in gemeentelijk eigendom, maar wordt door een particulier (Optisport) geëxploiteerd.

De resultaten in 2010
Optisport voert het beheer van het Sloterparkbad redelijk doelmatig uit. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de financiële bijdrage van het stadsdeel aan het beheer is gestegen, terwijl was afgesproken om deze bijdrage te laten dalen. Dit komt door relatief hoge personeelslasten, weinig leszwemmers en weinig zwemmers uit specifieke groepen. Verder krijgen we geen goed zicht op de financiële resultaten uit de gesubsidieerde (zwembad) en commerciële activiteiten (horeca, fitness). Dit zicht is van belang om ervoor te zorgen dat de bijdrage niet wordt gebruikt voor de financiering van commerciële activiteiten. We zijn wel positief over de gezamenlijke verdeling van winst en verlies tussen stadsdeel en exploitant.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Zwemmen stadsdelen (2014)