Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Jeugdhulp in Amsterdam

Laatste update: 4 juni 2020

Over het onderzoek
In de periode 2015-2018 zijn volgens de gemeente de kosten voor specialistische jeugdhulp fors gestegen tot bijna € 170 miljoen. Dat heeft geleid tot een tekort op de jeugdbegroting in 2018 van € 38,3 miljoen. In 2018 en 2019 zijn er maatregelen genomen om het tekort terug te dringen, maar die hebben tot nu toe onvoldoende effect gehad. De gemeente geeft aan dat er ook in 2019 en 2020 tekorten (zullen) zijn en dat fundamentele maatregelen nodig zijn om de sturing op de financiën verder te verbeteren. Inmiddels heeft het college besloten tot een nieuw inkoopstelsel van de (hoog)specialistische jeugdhulp per 2021.

In twee deelonderzoeken nemen we het Amsterdamse jeugdbeleid onder de loep. In het eerste deelonderzoek bekijken we het nieuwe inkoopstelsel: wat zijn de probleemanalyse en beleidsredenering achter dit besluit, zijn deze van voldoende kwaliteit, en vormt het stelsel een passende oplossing voor de gesignaleerde problemen? In het tweede deelonderzoek gaan we na hoe doeltreffend het Amsterdamse jeugdbeleid is. We bekijken hoe het, vijf jaar na de decentralisatie, staat met de realisatie van de doelen die destijds gesteld zijn. In hoeverre zijn de gewenste resultaten bereikt? Ook gaan we na of de informatievoorziening aan de gemeenteraad goed genoeg is geweest om bij te kunnen sturen.

Status
We zijn in juni 2020 begonnen met de uitvoering van dit onderzoek. Het eerste deelonderzoek verwachten we in het najaar af te ronden. Het tweede deelonderzoek starten we gelijktijdig, maar de publicatie daarvan voorzien we in het eerste kwartaal van 2021.

Tijdlijn

4 juni 2020

Publicatie onderzoeksopzet

3 maart 2020

Start onderzoek