Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

Laatste update: 26 februari 2013

In 2009 onderzocht de rekenkamer het beleid en de uitvoering van de handhaving openbare ruimte bij de toenmalige stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Zeeburg. Dit onderzoek resulteerde in totaal in 22 aanbevelingen voor verbetering. Hiervan waren er vijf algemene aanbevelingen en daarnaast specifieke aanbevelingen per stadsdeel.

De rekenkamer wil de stadsdeelraden informeren over de wijze waarop de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen in de rapporten van de rekenkamer. Daarom onderzoekt de rekenkamer in de regel enige jaren na publicatie de wijze waarop deze aanbevelingen zijn opgepakt binnen de stadsdelen. In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
  2. In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Behandeling in de stadsdeelraden
De stadsdeelraad van stadsdeel Slotervaart heeft het rapport Handhaving openbare ruimte uitgebreid behandeld. De stadsdeelraden van de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Zeeburg behandelden het rapport niet.

Uitvoering van de aanbevelingen
De rekenkamer concludeert op grond van dit opvolgingsonderzoek dat de stadsdelen Nieuw-West en Oost niet alle aanbevelingen hebben uitgevoerd. Stadsdeel Nieuw-West voerde acht aanbevelingen uit, zes gedeeltelijk en twee aanbevelingen voerde het stadsdeel niet uit. Door stadsdeel Oost zijn geen van de aanbevelingen volledig uitgevoerd. Vijf aanbevelingen zijn niet uitgevoerd en vier zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In onderstaand overzicht is aangegeven welke aanbevelingen door de dagelijks besturen zijn uitgevoerd.

Tabel
1 – Conclusies uitvoering aanbevelingen

Aanbeveling

Overgenomen

Uitgevoerd

 

Nieuw-West & Oost
– Algemeen

 

 

 

 

GS

S

Z

N-W

O

1a

Stel  voor de handhavingsprioriteiten doelen voor de in te zetten capaciteit, te leveren prestaties, naleefdoelen van de
doelgroep en te behalen effecten. Sluit hierbij aan bij de voorgestelde methode van het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving.

·

·

·

·

·

1b

Zorg daarbij voor eenaansluitende gegevensregistratie zodat periodieke controle over de realisatie van de prioritaire doelen mogelijk is.

·

·

·

·

·

1c

Rapporteer over de realisatie van de prioritaire doelen in samenhang over een langere periode, wat tot aanpassing van de uitvoering kan leiden of eventueel tot bijstelling van de bestuurlijke ambities.

x

x

x

·

·

2

Maak voor de handhavingsprioriteiten een analyse van het naleefgedrag van de doelgroep door gebruik te maken van de Tafel van Elf.  Hiermee kan bepaald worden welke handhavingsinstrumenten het beste kunnen worden ingezet om het
beoogde naleefgedrag te realiseren. Start met de analyse van het naleefgedrag voor de belangrijkste prioriteiten.

·

·

x

·

·

3

Stel werkprocedures op voor de taken van de handhavers openbare ruimte. Houd daarbij rekening met de vastgestelde toezicht- en sanctiestrategieën. Besteed aandacht aan de taken en verantwoordelijkheden.

·

·

·

·

·

4

Stel eenhandhavingsprogramma op conform het meest recente Model Handhavingsprogramma van SPRH. Zorg er daarbij voor dat de principes zoals verwoord in dit model bekend zijn en worden gedragen binnen het stadsdeel.

·

·

x

·

·

GS: Geuzenveld-Slotermeer, S: Slotervaart, Z: Zeeburg, N-W: Nieuw-West, O: Oost

·: aanbeveling overgenomen of aanbeveling uitgevoerd, ·:aanbeveling gedeeltelijk overgenomen of gedeeltelijk uitgevoerd,

·: aanbeveling niet overgenomen of niet uitgevoerd, x: geen reactie op aanbeveling of aanbeveling niet meer van toepassing

 

Aanbeveling

Overgenomen

Uitgevoerd

 

Nieuw-West –
Geuzenveld-Slotermeer

 

 

5

Heroverweeg de opdrachtgever en opdrachtnemer rol bij de handhaving openbare ruimte.

·

·

6

Stel realistische doelen voor handhaving openbare ruimte, gezien de beschikbare capaciteit (budget) en de mogelijk­heden van Milieu West.

·

x

7

Overweeg of er meer budget beschikbaar moet worden gesteld om het aantal handhavers openbare ruimte te vergroten.

·

·

8

Overweeg of tijden waarop de handhavers openbare ruimte op straat aanwezig zijn verruimd moeten worden.

·

·

9

Maak de organisatie van handhaving integraler. Zorg voor meer samenwerking tussen de bij handhaving betrokken partijen. Dit geldt voor zowel de interne organisatie van het stadsdeel als de taken die op afstand zijn geplaatst zoals Milieu West en Afvalservice West.

·

·

10

Zorg voor een betrouwbare registratie van gegevens over de uitvoering en de resultaten daarvan.

x

x

11

Zorg voor een regelmatige en eenduidige wijze van rappor­teren over de resultaten. Zorg daarbij dat de rapportages aansluiten bij de afspraken uit de dienstverlenings­over­eenkomst.

x

x

12

Besteed aandacht aan de integriteit van handhavers openbare ruimte.

x

·

·: aanbeveling overgenomen of aanbeveling uitgevoerd, ·: aanbeveling gedeeltelijk overgenomen of gedeeltelijk uitgevoerd,

·: aanbeveling niet overgenomen of niet uitgevoerd, x: geen reactie op aanbeveling of aanbeveling niet meer van toepassing

Aanbeveling

Overgenomen

Uitgevoerd

 

Nieuw-West – Slotervaart

 

 

13

Stel halfjaarlijkse rapportages op voor management en bestuur over de uitvoering en de bereikte resultaten. Maak daarbij gebruik van de gegevens die in het systeem door de handhavers worden geregistreerd. Sluit hierbij aan bij de doelen die door het stadsdeel geformuleerd worden.

·

·

14

Overweeg of voor de handhavers een taak is weggelegd processen-verbaal op te maken op basis van
de Wegen­verkeerswet.

·

·

15

Maak de organisatie van handhaving integraler. Verbeter de samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen het stadsdeel. Maak meer gebruik van de aanwezige kennis van de openbare ruimte, door meer afstemming te realiseren tussen de toezichthouders en de handhavers openbare ruimte.

·

·

16

Overweeg of de aanstelling van een administratief mede­werker ertoe bijdraagt dat handhavers meer op straat aanwezig zijn.

·

·

17

Overweeg de invoering van pda’s.

·

·

·: aanbeveling overgenomen of aanbeveling uitgevoerd, ·:aanbeveling gedeeltelijk overgenomen of gedeeltelijk uitgevoerd,

·: aanbeveling niet overgenomen of niet uitgevoerd, x: geen reactie op aanbeveling of aanbeveling niet meer van toepassing

 

Aanbeveling

Overgenomen

Uitgevoerd

 

Oost – Zeeburg

 

 

18

Stel een nieuw handhavingsprogramma op met daarin concrete doelen voor de handhaving en maak gebruik van de aanwezige kennis over de effecten van handhaving op basis van de gegevensregistratie en het onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek.

·

·

19

Maak gebruik van de aanwezige informatie door meer en betere rapportages op te stellen over uitvoering en bereikte resultaten. Rapporteer in samenhang over de beschikbare informatie: die over de kwaliteit van de openbare ruimte, resultaten uit de metingen van O&S, geleverde prestaties van de handhavers en de ingezette handhavingscapaciteit.

·

·

20

Zorg er voor dat de werkelijke capaciteitsinzet op hoofdlijnen kan worden vergeleken met de beoogde capaciteitsinzet van de handhavers openbare ruimte.

x

·

·: aanbeveling overgenomen of aanbeveling uitgevoerd, ·: aanbeveling gedeeltelijk overgenomen of gedeeltelijk uitgevoerd,

·: aanbeveling niet overgenomen of niet uitgevoerd, x: geen reactie op aanbeveling of aanbeveling niet meer van toepassing

De rekenkamer formuleerde naar aanleiding van dit onderzoek drie aandachtspunten voor de stadsdelen:

  1. Voer de niet (volledig) uitgevoerde aanbevelingen alsnog uit.
  2. Maak de beschikbare informatie bruikbaar voor informatiegestuurd handhaven.
  3. Blijf actief bij het aanbrengen van verbeteringen (voor met name stadsdeel Oost)