Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Reserves Economie

Laatste update: 15 juli 2016

Wat was het doel van het onderzoek?

De rekenkamer onderzoekt reserves bij gemeentelijke onderdelen om na te gaan of de regels rond reserves goed worden toegepast. In dit deelonderzoek is nagegaan of bij Economie de reserves adequaat worden ingesteld en beheerd en of de informatievoorziening daarover aan de gemeenteraad op orde is.

Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

De afwegingen die bij de instelling van nieuwe reserves gemaakt moeten worden zijn vaak niet zichtbaar. Het beheer van de reserves is globaal gesproken op orde. De informatievoorziening en transparantie richting de gemeenteraad kan beter. De kritische doorlichting van de reserves en de evaluaties kunnen beter geborgd worden.

Welke aanbevelingen doet de rekenkamer?

  1. Overweeg zorgvuldig of reservevorming noodzakelijk is en maak deze overweging inzichtelijk.
  2. Maak voor de gemeenteraad inzichtelijk voor welk deel van de reserves de bestemming nog vrij besteedbaar is.
  3. Besteed periodiek en systematisch aandacht aan de evaluatie van de reserves.
  4. Zorg dat alle raadsbesluiten met een financiële impact worden meegenomen in de begroting of begrotingswijziging.
  5. Probeer de informatie in begroting en jaarrekening over reserves en gereserveerde middelen continu te verbeteren.
  6. Voeg alle beschikbare middelen voor Amsterdam Metropolitan Solutions samen in één reserve en bewaak de juiste besteding.

Hoe heeft het college op de aanbevelingen gereageerd?

Het college staat positief tegenover de aanbevelingen van de rekenkamer. Zes van de vijf aanbevelingen worden overgenomen. Het is niet altijd even duidelijk hoe het college dit gaat oppakken. De rekenkamer en het college blijken het begrip vrije ruimte van de reserve anders te interpreteren, waardoor de aanbeveling van de rekenkamer door het college niet wordt overgenomen. In het nawoord gaat de rekenkamer per aanbeveling in op de reactie van het college.