Reserves Economie

Laatste update: 15 juli 2016

Over het onderzoek
In 2012 hebben we een verkenning uitgevoerd naar de gemeentelijke reserves. Hieruit bleek dat de aard en omvang van bestemmingsreserves sterk variëren. In onze rekenkamerbrief concludeerden we dat de informatie in de jaarrekening over afzonderlijke reserves kon worden verbeterd, en de bevindingen uit deze verkenning waren voor ons de aanleiding om in 2013 een onderzoek te starten naar het beheer en gebruik van reserves. We kozen voor reserves van het gemeentelijk organisatieonderdeel Economie.

In dit onderzoek willen we nagaan in hoeverre de reserves van Economische Zaken adequaat zijn ingesteld en worden beheerd. Om dit te beoordelen kijken we naar de instelling, het beheer, de voeding en het gebruik van de reserve en de verantwoording daarover aan de gemeenteraad.

Status en conclusies
Het onderzoek is gepubliceerd in juli 2016. Onze hoofdconclusie is dat de instelling van de reserves vaak niet zichtbaar en weloverwegen gebeurt, het beheer globaal gesproken op orde is en de informatievoorziening en transparantie beter kan. Lees voor meer informatie het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. Bekijk ook de infographic of lees de samenvatting.

Veelgestelde vragen

Wat was het doel van het onderzoek?

De rekenkamer onderzoekt reserves bij gemeentelijke onderdelen om na te gaan of de regels rond reserves goed worden toegepast. In dit deelonderzoek is nagegaan of bij Economie de reserves adequaat worden ingesteld en beheerd en of de informatievoorziening daarover aan de gemeenteraad op orde is.

Wat zijn de conclusies van het onderzoek?

De afwegingen die bij de instelling van nieuwe reserves gemaakt moeten worden zijn vaak niet zichtbaar. Het beheer van de reserves is globaal gesproken op orde. De informatievoorziening en transparantie richting de gemeenteraad kan beter. De kritische doorlichting van de reserves en de evaluaties kunnen beter geborgd worden.

Welke aanbevelingen doet de rekenkamer?

  1. Overweeg zorgvuldig of reservevorming noodzakelijk is en maak deze overweging inzichtelijk.
  2. Maak voor de gemeenteraad inzichtelijk voor welk deel van de reserves de bestemming nog vrij besteedbaar is.
  3. Besteed periodiek en systematisch aandacht aan de evaluatie van de reserves.
  4. Zorg dat alle raadsbesluiten met een financiële impact worden meegenomen in de begroting of begrotingswijziging.
  5. Probeer de informatie in begroting en jaarrekening over reserves en gereserveerde middelen continu te verbeteren.
  6. Voeg alle beschikbare middelen voor Amsterdam Metropolitan Solutions samen in één reserve en bewaak de juiste besteding.

Hoe heeft het college op de aanbevelingen gereageerd?

Het college staat positief tegenover de aanbevelingen van de rekenkamer. Zes van de vijf aanbevelingen worden overgenomen. Het is niet altijd even duidelijk hoe het college dit gaat oppakken. De rekenkamer en het college blijken het begrip vrije ruimte van de reserve anders te interpreteren, waardoor de aanbeveling van de rekenkamer door het college niet wordt overgenomen. In het nawoord gaat de rekenkamer per aanbeveling in op de reactie van het college.

Tijdlijn