Project 1012

Startdatum: 16 mei 2017 - Publicatiedatum: 26 juni 2018
Organisatie: Amsterdam, Centrum

Met Project 1012 zijn successen behaald in het 1012-gebied, maar het heeft niet geleid tot de gewenste economische opwaardering van de oude binnenstad van Amsterdam en een doorbraak van de criminele infrastructuur.

Dit is de overzichtspagina van het onderzoek van de Rekenkamer Amsterdam naar Project 1012. Het rapport van het onderzoek naar Project 1012 is gepubliceerd op 26 juni 2018 en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het bestuurlijk rapport en bevat een bondige samenvatting van onze bevindingen en de conclusies en aanbevelingen. Het tweede deel is het onderzoeksrapport dat de gedetailleerde onderzoeksbevindingen bevat. Beide documenten zijn ook beschikbaar als download. Daarnaast hebben wij op 30 januari 2018 een tussentijdse rapportage over het feitelijk verloop uitgebracht. De inhoud van deze tussentijdse rapportage is opgenomen in het onderzoeksrapport maar desgewenst hier ook separaat als pdf-download beschikbaar.

Samenvatting
Hoewel onder meer verbeteringen in de openbare ruimte en stijgende vastgoedprijzen aanwijzingen zijn voor een economische opwaardering, heeft deze opwaardering niet geleid tot het gewenste diverse en hoogwaardige aanbod van functies. De gemeente heeft geen grip weten te krijgen op de economische ontwikkeling. Er is dan ook veel onvrede over de ontstane situatie. De buurt lijkt er niet beter op te zijn geworden en men heeft het gevoel niet tegen de markt op te kunnen. Verder lijkt het wel gelukt om de overheid meer nadrukkelijk aanwezig te laten zijn in het gebied en de raamprostitutie beter beheersbaar te maken. Criminele activiteiten zijn echter van karakter veranderd en heimelijker geworden. Ook is het onze indruk dat mensenhandel nog regelmatig voorkomt in de Amsterdamse raamprostitutie. Het sluiten van de ramen heeft daarbij een negatief effect gehad op de positie van sekswerkers. Om grip te krijgen op de buurt is een aanpak noodzakelijk waarbij ambities en inspanningen meer in evenwicht zijn en deze lang kunnen worden volgehouden.

De rekenkamer doet naar aanleiding van haar bevindingen de volgende aanbevelingen:

  1. Zorg voor draagvlak en onderhoudt dat draagvlak
  2. Zet in op een nieuw Emergo
  3. Richt aanpak op een beperkt aantal kleinere gebieden
  4. Ondersteun actief verwerving van strategisch vastgoed
  5. Zorg voor een meer daadkrachtige organisatie

Interactieve kaarten
Voor dit onderzoek hebben twee interactieve kaarten gemaakt. De eerste interactieve kaart geeft een overzicht van het 1012-gebied met daarin weergegeven de verschillende activiteiten die de gemeente in dit gebied heeft ontplooid. Ook is in deze kaart de ontwikkeling van aandachtsfuncties, voor zover bekend, weergegeven. De tweede interactieve kaart geeft in detail de ontwikkelingen weer in de gebieden rondom het Oudekerksplein en de Damstraat en Hoogstraten.

Uitgevoerde activiteiten in postcodegebied 1012

De ontwikkelingen in de gebied Oudekerksplein en Damstraat/Hoogstraten en een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen in deze gebieden en de meningen daarover van betrokkenen.

Enquête
Als onderdeel van dit onderzoek hebben wij een selectie van functiewijzigingen aan ons Burgerpanel en andere geïnteresseerden voorgelegd voor hun mening. De uitkomsten van deze enquête zijn in het rapport verwerkt, maar zijn hier ook direct te raadplegen.

Aanleiding onderzoek
Bijna 10 jaar geleden is de gemeente Amsterdam gestart met een ambitieuze aanpak van het postcodegebied 1012: het oude centrum van Amsterdam dat onder meer bestaat uit de Wallen. Nu Project 1012 ten einde is heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre dit langlopende project de gestelde doelen heeft bereikt. We willen daarvoor niet alleen inzichtelijk maken of de activiteiten van Project 1012 volgens plan zijn uitgevoerd, maar ook welk effect Project 1012 op het oude centrum van Amsterdam heeft gehad.

Eerder onderzoek
In 2011 hebben we de kwaliteit van de beleidsmatige en financiële kaders van dit project onderzocht en daarover een rapport uitgebracht aan de gemeenteraad en de stadsdeelraad. In het rapport destijds hebben we ook aandacht gevraagd voor de informatievoorziening over de voortgang van het project en de financiën. Het rapport uit 2011 is hier te vinden.

Beleidsthema Overig

Gerelateerd onderzoek