32
Onderwerp: Niet-financiële bedrijfsvoering

Niet-financiële bedrijfsvoering

Totaal: 22
2022

Algoritmen

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Algoritmen

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam gebruikt algoritmen om met minder ambtenaren sneller te kunnen werken. Zoals bij parkeercontroles of bij het opsporen van illegale vakantieverhuur. Het gebruik van algoritmen ligt gevoelig. Algoritmen kunnen grote invloed hebben op burgers en bedrijven. Er is bijvoorbeeld een risico op de inbreuk van privacy van burgers. En als er vooroordelen in een algoritme zitten, kan het algoritme discrimineren. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre is het Amsterdamse beheerskader voor algoritmen toereikend voor een verantwoorde toepassing van algoritmen? En welke lessen kunnen getrokken worden over het toepassen van algoritmen in de Amsterdamse praktijk?

De resultaten in 2022
Het onderzoek is nog niet gepubliceerd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2022

Energiebesparings- en informatieplicht in Zaanstad

 • Bestuur en ondersteuning
 • Deelnemingen en samenwerking
 • Milieu
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Volksgezondheid en milieu

Energiebesparings- en informatieplicht in Zaanstad

Over het onderzoek
De gemeente Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn. Dat kan bijvoorbeeld als bedrijven minder energie gebruiken. Bij energieverbruik komt CO2 vrij. In Zaanstad wordt ongeveer de helft van de CO2-uitstoot veroorzaakt door bedrijven. Sinds 1993 zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. Ook zijn bedrijven verplicht om met de overheid te delen welke energiebesparende maatregelen zij gebruiken.

De gemeente Zaanstad is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op deze informatie- en energiebesparingsplicht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert deze taken uit voor de gemeente. Met dit onderzoek willen we uitzoeken of toezicht en handhaving op de informatie- en energiebesparingsplicht goed is georganiseerd. Ook willen we onderzoeken of de gemeenteraad voldoende wordt geïnformeerd over de resultaten.

De resultaten in 2022
Het onderzoek is nog niet gepubliceerd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2022

Beheer en onderhoud bruggen (2022)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Infrastructuur
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Veiligheid
 • Veiligheid
 • Verkeer, vervoer en waterstaat

Beheer en onderhoud bruggen (2022)

Over het onderzoek
In 2015 publiceerden we het oorspronkelijke onderzoek naar hoe het beleid voor beheer en onderhoud van bruggen in Amsterdam doelmatig en doeltreffend is. In 2022 voeren we een opvolgingsonderzoek uit. We kijken of en hoe het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam onze aanbevelingen uit 2015 heeft opgevolgd.

De resultaten in 2022
Het opvolgingsonderzoek is nog niet gepubliceerd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Beheer en onderhoud bruggen (2015)
2022

Ondersteuning volksvertegenwoordiging

 • Bestuur en ondersteuning
 • Financieel beheer
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Ondersteuning volksvertegenwoordiging

Over het onderzoek
In het DoeMee-onderzoek Ondersteuning volksvertegenwoordiging onderzoeken we welke ondersteuning de gemeenteraad van Zaanstad ontvangt. Hoe is de Zaanse raadsgriffie samengesteld? Welk deel van het budget is beschikbaar voor onderzoek voor en advies aan de gemeenteraad? Kunnen de raadsleden fractieondersteuning krijgen? En zijn er trainings- en opleidingsmogelijkheden voor raadsleden? We kijken daarbij ook naar de financiën en gaan na hoeveel de Zaanse raad uitgeeft aan zijn eigen ondersteuning.

Aan dit DoeMee-onderzoek doen zeventig overheden mee. Hierdoor kunnen we de resultaten van de gemeente Zaanstad vergelijken met die van andere deelnemende gemeenten. Bij dit onderzoek werken we samen met het onderzoeksbureau PBLQ.

De resultaten in 2022
Het onderzoek is nog niet gepubliceerd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2022

Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad

Over het onderzoek
In het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad onderzochten wij hoe het college informatie op eigen initiatief openbaar maakt en hoe het Wob-verzoeken afhandelt. We gebruikten daarbij het landelijke benchmarkonderzoek dat door Pro Facto is uitgevoerd. We vergeleken de gemeente Zaanstad met 82 andere gemeenten, 8 provincies en 2 waterschappen.

De resultaten in 2022
Op basis van de benchmark is onze indruk dat de organisatorische randvoorwaarden, waaronder de procedures, taakverdeling en centrale registratie, op orde zijn. Beleid over het openbaar maken van overheidsinformatie ontbreekt. De informatievoorziening op de website en informatievoorziening aan raadsleden en burgers kan worden verbeterd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2022

Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam

Over het onderzoek
(Hoe) maakt de gemeente Amsterdam informatie openbaar? De gemeente Amsterdam wil open en transparant zijn, en kan dit bereiken door documenten openbaar te maken. Dat kan op eigen initiatief of na een Wob-verzoek. Met name het college van B en W neemt besluiten over het (deels) openbaar maken van documenten van de gemeente. Handelt het college hierbij volgens de eigen en landelijke regels en bereikt het zijn eigen doelen? Dit onderzochten we in Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam.

De resultaten in 2022
We zien dat het college in de afgelopen jaren allerlei ontwikkelingen in gang heeft gezet om meer open te zijn. Toch concluderen we dat het college nog onvoldoende doeltreffend en rechtmatig handelt bij het openbaar maken van overheidsinformatie.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2021

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Weesp

 • Bestuur en ondersteuning
 • Externe dienstverlening
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Afhandeling meldingen openbare ruimte in Weesp

Over het onderzoek
In Afhandeling van meldingen openbare ruimte in Weesp onderzochten we hoe doeltreffend de gemeente Weesp de binnengekomen meldingen openbare ruimte afhandelt.

De resultaten
Wij concluderen dat de afhandeling van deze meldingen na de ambtelijke fusie met Amsterdam is verbeterd. Maar de doeltreffende en doelmatige afhandeling blijft aandacht vragen. Met de overstap op het Amsterdamse meldingssysteem kunnen meldingen eenvoudig worden gedaan. De melder wordt geïnformeerd over de afhandeling en gevraagd naar de klanttevredenheid. Ook de interne monitoringsinformatie over de afhandeling is verbeterd. Het college heeft naar eigen zeggen twee ambitieuze doelstellingen gesteld. Beide zijn niet gehaald.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2021

Afhandeling openbare meldingen in Amsterdam

 • Bestuur en ondersteuning
 • Externe dienstverlening
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Afhandeling openbare meldingen in Amsterdam

Over het onderzoek
Amsterdammers melden steeds vaker als zij iets zien wat gemaakt of opgeruimd moet worden. Zoals een losse stoeptegel of een volle prullenbak. Het college wil dat burgers snel en altijd een melding kunnen doen. Dus ook ’s avonds en in het weekend. De gemeente wil vervolgens ook alle meldingen snel afhandelen. Daarbij wil ze de melder goed op de hoogte houden van de afhandeling. In Afhandeling meldingen openbare ruimte gingen we na of de afhandeling doeltreffend is.

De resultaten in 2021
Wij concluderen dat de afhandeling gedeeltelijk doeltreffend wordt afgehandeld. Meldingen kunnen 24/7 worden gedaan en het meldingsformulier is versimpeld. De communicatie met de melder is verbeterd en de klanttevredenheid stijgt. Een ander deel van de doelen is niet bereikt. Een aanzienlijk deel van de (urgente) meldingen wordt niet binnen de toegezegde termijn afgehandeld. Meldingen met de status ‘afgehandeld’ zijn niet altijd resultaatgericht opgelost, en het college slaagt er maar beperkt in om terugkerende problemen, bijvoorbeeld afval naast de container, structureel op te lossen.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2021

Meldingen openbare ruimte in Zaanstad

 • Bestuur en ondersteuning
 • Externe dienstverlening
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Meldingen openbare ruimte in Zaanstad

Over het onderzoek
Inwoners kunnen het melden als zij op straat of in een park iets zien wat gemaakt of opgeruimd moet worden. Een losse stoeptegel, bijvoorbeeld. Of een volle prullenbak. Alle meldingen over de openbare ruimte komen binnen bij de gemeente. De gemeente moet de binnengekomen meldingen afhandelen en over deze afhandeling communiceren met de melder. Hoe doet de gemeente Zaanstad dit? In Meldingen openbare ruimte onderzoeken we hoe het college van B en W de meldingen van de openbare ruimte afhandelt.

De resultaten
Meldingen openbare ruimte die de gemeente Zaanstad ontvangt, gaan meestal over kapotte lantaarnpalen en rondslingerend afval. Het college in Zaanstad wil dat 95% van reguliere meldingen openbare ruimte binnen 30 dagen wordt afgehandeld (spoedmeldingen binnen 2 dagen) en dat 65% van de melders tevreden is over de afhandeling. Daarnaast streeft het college naar een gebruiksvriendelijk meldproces en het actief informeren van melders over de afhandeling van hun melding. Het college heeft deze ambities nog niet bereikt. De kwaliteit van de informatievoorziening, zowel intern als richting de raad, schiet tekort.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2020

Jeugdhulp in Amsterdam

 • Bestuur en ondersteuning
 • Financieel beheer
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Sociaal domein
 • Wmo en zorg

Jeugdhulp in Amsterdam

Over het onderzoek
In twee deelonderzoeken nemen we het Amsterdamse jeugdbeleid onder de loep. De kosten voor regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp namen de afgelopen jaren sterk toe. De gemeente besloot daarom om het inkoopstelsel voor de jeugdhulp per 1 januari 2021 te wijzigen. Het eerste deelonderzoek gaat over dit nieuwe inkoopstelsel voor hoogspecialistische jeugdhulp: wat zijn de probleemanalyse en beleidsredenering achter dit besluit, zijn deze van voldoende kwaliteit, en vormt het stelsel een passende oplossing voor de gesignaleerde problemen?

De resultaten in 2020
De gemeente acteert met “volle kracht vooruit” en koos voor een geheel nieuw inkoopstelsel. Dat straalt daadkracht uit. Hierbij is echter geen tijd genomen om te reflecteren op wat er fout ging. Door deze onbalans tussen acteren en reflecteren is het de vraag of het nieuwe inkoopstelsel een oplossing is voor de problemen in het huidige stelsel.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2020

Geheimhouding (2020)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Overige bestuurlijke zaken

Geheimhouding (2020)

Over het onderzoek
Houdt de gemeente Amsterdam meer geheim dan nodig is? Het college van B en W wil open en transparant zijn, en uit zichzelf meer informatie openbaar maken. In Geheimhouding zijn we nagegaan we of dit gebeurde. En in hoeverre het college en de raad bij het opleggen, opheffen en bekrachtigen van geheimhouding handelden volgens de regels en hun eigen kaders.

De resultaten in 2020
De belangrijkste conclusie is dat er, ondanks verbeteringen, meer geheim wordt gehouden dan noodzakelijk is. Het aantal geheime stukken en het aantal vergaderpunten met geheime stukken is toegenomen. Niet alleen binnen deze collegeperiode, maar ook in vergelijking met de vorige collegeperiode die wij onderzochten (april 2009-maart 2011). Voor burgers en zelfs soms voor raadsleden is niet inzichtelijk over welke geheime stukken de raad vergadert. Andere gemeenten zijn op dat punt opener en transparanter.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Geheimhouding (2012)
2019

Jeugdhulp in Zaanstad

 • Bestuur en ondersteuning
 • Financieel beheer
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Sociaal domein
 • Wmo en zorg

Jeugdhulp in Zaanstad

Over het onderzoek
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Eerder waren dit de stadsregio en het Rijk. Door deze verandering zou het aanbod van jeugdhulp eenvoudiger, efficiënter en effectiever worden. Ook zou het financieel voordelig zijn. In het najaar van 2018 bleek dat de kosten voor de jeugdhulp in Zaanstad erg opliepen. Inmiddels heeft de jeugdhulp in Zaanstad een tekort van € 3,9 miljoen. In dit onderzoek willen we laten zien hoe dit tekort is ontstaan en wat de gemeente ertegen wil doen. Ook onderzoeken we hoe de gemeente Zaanstad is omgegaan met de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2015.

De resultaten
De gemeente Zaanstad heeft het tekort op de jeugdhulpverlening in 2018 niet goed in beeld. Het college heeft eerder aan de raad een tekort van € 3,9 miljoen gemeld. Wij komen op een tekort van € 5,9 miljoen. We concluderen verder dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de oorzaken voor de tekorten op de jeugdhulp. Dit komt doordat de ontwikkeling van het gebruik van en de kosten voor specialistische jeugdhulp niet goed in beeld zijn.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2018

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2018)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2018)

In 2014 publiceerden we het onderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren, over de wijze waarop de gemeente Zaanstad niet-fiscale bezwaren van burgers afwikkelde. We deden zeven aanbevelingen om knelpunten weg te nemen. In 2018 keken we wat het college met onze aanbevelingen heeft gedaan.

De resultaten
Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college onze aanbevelingen uit 2014 heeft opgepakt en verbeteringen heeft doorgevoerd. Daarnaast blijft een aandachtspunt de wijze waarop de gemeente omgaat met de rechten van de bezwaarmakers.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2014)
2015

Beheer en onderhoud bruggen (2015)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Infrastructuur
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Veiligheid
 • Veiligheid
 • Verkeer, vervoer en waterstaat

Beheer en onderhoud bruggen (2015)

Over het onderzoek
In de gemeente Amsterdam liggen circa 1.900 bruggen. De centrale stad van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het gehele beheer en onderhoud van de circa 280 bruggen in de stedelijke infrastructuur van de stad. De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het gehele beheer van het overgrote deel van de overige ongeveer 1.420 bruggen. In dit onderzoek bekeken we in hoeverre het beleid voor beheer en onderhoud van bruggen in Amsterdam doelmatig en doeltreffend was.

De resultaten in 2015
We kwamen tot de conclusie dat het (nog steeds) ontbreekt aan uitgewerkt beleid voor het beheer en onderhoud van de Amsterdamse bruggen. Bovendien was het lastig te doorgronden hoe de gemeente in de praktijk de ongeveer 280 bruggen beheert en onderhoudt. We konden daarom niet vaststellen of het beleid voor het beheer en onderhoud van bruggen doeltreffend en doelmatig is.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Beheer en onderhoud bruggen (2022)
2014

Wettelijke basisregistraties (2014)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Wettelijke basisregistraties (2014)

Over het onderzoek
In Basisregistraties Adressen en Gebouwen (2011) onderzochten we in hoeverre het college van burgemeester en wethouders op schema lag om per 1 juli 2011 te voldoen aan de wet- en regelgeving voor wat betreft Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) afkomstig van het Rijk. Ruim drie jaar na dit rapport onderzochten we in dit opvolgingsonderzoek in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan onze aanbevelingen.

Resultaten in 2014
In de afgelopen drie jaar heeft het college veel werk verzet om het stelsel van basisregistraties te verbeteren. Het realiseren van de aanbevelingen duurt echter langer dan gepland. Daarnaast zijn veel aanbevelingen nog niet volledig uitgevoerd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Wettelijke basisregistraties (2011)
2014

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2014)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2014)

Over het onderzoek
In Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren onderzochten we de wijze waarop de gemeente Zaanstad niet-fiscale bezwaren van burgers afwikkelde. De belangrijkste vraag was of de gemeente gebruikmaakte van de mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op een informele wijze af te handelen. Daarnaast bekeken we of de gemeente de bezwaren rechtmatig afhandelde.

De resultaten
We concludeerden dat de gemeente niet-fiscale bezwaren oplossingsgericht en met een zekere souplesse afwikkelde. Maar dat de zogenaamde informele methode niet structureel werd toegepast. De mogelijkheden om niet-fiscale bezwaren op een informele wijze af te handelen, werden niet volledig benut en de afhandeling kon efficiënter en klantvriendelijker. Daarnaast concluderen we dat de rechtmatigheid over het algemeen goed is, maar beter kan en moet.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2018)
2012

Reorganiseren in Amsterdam

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Reorganiseren in Amsterdam

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft in het recente verleden 115 keer gereorganiseerd. Dat varieert van kleine reorganisaties tot grote gemeentebrede reorganisaties. Dit roept vragen op: Gebeurt dit wel doelmatig? Wordt er regie gevoerd op de reorganisaties binnen Amsterdam, wordt er geleerd van reorganisaties en worden de frictiekosten van reorganisaties zoveel mogelijk beperkt? In Reorganiseren in Amsterdam onderzochten we deze vragen.

Resultaten in 2013
Uit ons onderzoek blijkt dat er onvoldoende waarborgen zijn dat het proces van de gemeentelijke organisatieontwikkeling doelmatig verloopt. Binnen de gemeente is onvoldoende transparantie en regie bij reorganisaties. De gemeente weet zelf niet hoeveel reorganisaties er gaande zijn en bewaakt niet of reorganisaties passen binnen andere (gemeentebrede) ontwikkelingen. Afgeronde reorganisaties worden zelden geëvalueerd. Opgedane kennis en ervaring worden zo onvoldoende veiliggesteld voor de ambtelijke organisatie. Kosten van ambtenaren die hun baan verliezen worden beperkt, maar hadden lager kunnen zijn.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2012

Geheimhouding (2012)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Overige bestuurlijke zaken

Geheimhouding (2012)

Over het onderzoek
Het onderwerp geheimhouding had in de jaren voorafgaand aan dit onderzoek al de aandacht getrokken van raadsleden, waarbij de noodzaak om informatie geheim te houden ter discussie werd gesteld. In 2012 brachten we de gang van zaken rond geheimhouding in kaart en schreven we in een rekenkamerbrief over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding in de gemeente Amsterdam.

Resultaten in 2012
We constateren dat de gemeenteraad en het college zinvolle wijzigingen rond geheimhouding hebben doorgevoerd met als doel het proces te verbeteren. Daarom is een rekenkameronderzoek op korte termijn niet nuttig. Het is ons wel opgevallen dat het opleggen, opheffen en bekrachtigen van geheimhouding nog beperkter, zorgvuldiger en praktischer kan.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Geheimhouding (2020)
2011

Beheer vastgoed

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Beheer vastgoed

Over het onderzoek
In dit beperkte onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de Amsterdamse stadsdelen hun vastgoedbezit goed in beeld hebben. Aanleiding hiervoor was het feit dat we tijdens het verzamelen van informatie voor het onderzoek Verkopen van vastgoed soms moeilijk informatie konden krijgen uit de vastgoedadministraties.

Resultaten in 2011
We constateren dat de Amsterdamse stadsdelen hun vastgoed op verschillende manieren administreren. De mate waarin de administraties de exploitatie van vastgoed en de beleidsvorming ondersteunen, verschilt dan ook tussen de stadsdelen. Bij vier van de zeven stadsdelen constateren we belangrijke tekortkomingen in de vastgoedadministraties waardoor de ondersteuning bij de exploitatie en de beleids­vorming niet optimaal verloopt. Binnen de stadsdelen waren trajecten gestart om de administraties te verbeteren.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2011

Beheer vastgoed

 • Bestuur en ondersteuning
 • Grondexploitatie
 • Niet-financiële bedrijfsvoering
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beheer vastgoed

Over het onderzoek
In dit beperkte onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de Amsterdamse stadsdelen hun vastgoedbezit goed in beeld hebben. Aanleiding hiervoor was het feit dat we tijdens het verzamelen van informatie voor het onderzoek Verkopen van vastgoed soms moeilijk informatie konden krijgen uit de vastgoedadministraties.

Resultaten in 2011
We constateren dat de Amsterdamse stadsdelen hun vastgoed op verschillende manieren administreren. De mate waarin de administraties de exploitatie van vastgoed en de beleidsvorming ondersteunen verschilt dan ook tussen de stadsdelen. Bij vier van de zeven stadsdelen constateren we belangrijke tekortkomingen in de vastgoedadministraties waardoor de ondersteuning bij de exploitatie en de beleids­vorming niet optimaal verloopt. Binnen de stadsdelen zijn trajecten gestart om de administraties te verbeteren.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina
2011

Wettelijke basisregistraties (2011)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Wettelijke basisregistraties (2011)

Over het onderzoek
Sinds 1998 is de Nederlandse overheid actief bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Overheden leggen nu gegevens vast in basisregistraties over twaalf thema’s, zoals inkomen en adressen. Deze basisregistraties zijn aan elkaar gekoppeld en samen vormen ze een stelsel van basisregistraties. Een van de basisregistraties die het college van burgemeester en wethouders moet invoeren is de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Hierin worden gegevens van adressen en gebouwen vastgelegd die de diensten, bedrijven en stadsdelen van de gemeente Amsterdam (de gebruikers) moeten gaan gebruiken bij bijvoorbeeld het afgeven van een woonvergunning.

In Basisregistraties Adressen en Gebouwen onderzochten we in hoeverre Amsterdam op schema lag om de BAG voor de wettelijke datum (1 juli 2011) te realiseren.

Over het onderzoek in 2011
We concluderen dat deze deadline niet zal worden gehaald. We zijn van mening dat de gemeente Amsterdam de invoer van de BAG heeft onderschat en bij het invoeren van (het stelsel van) basisregistraties nog maar weinig van haar ambities heeft gerealiseerd. We denken dat het invoeren en gebruiken van de BAG niet los te zien is van het invoeren van het stelsel van basisregistraties.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina Wettelijke basisregistraties (2014)
2010

Inkoop en contractbeheer van ICT (2010)

 • Bestuur en ondersteuning
 • Niet-financiële bedrijfsvoering

Inkoop en contractbeheer van ICT (2010)

Over het onderzoek
In dit opvolgingsonderzoek zijn we nagegaan in hoeverre het college van B en W uitvoering heeft gegeven aan onze aanbevelingen uit 2007. In 2007 constateerden we in Inkoop en contractbeheer van ICT dat het ICT-beleid nog onvoldoende centraal werd aangestuurd en pleitten ervoor om dat te veranderen. Ook bevolen we uniformering en standaardisering van hardware en software aan. Het college van B en W reageerde terughoudend. Zij vreesde dat onnodige bureaucratie zou ontstaan door centraal beleid en toezicht.

Resultaten in 2010
Uit dit opvolgingsonderzoek blijkt dat na aanvankelijke aarzeling bij de gemeente zij toch over is gegaan tot een verdergaande centralisatie van het gemeentelijke ICT-beleid. Hierdoor zijn besparingen mogelijk als gevolg van uniformering en standaardisering van hardware en software. De geraamde benodigde investering voor deze herziening is omvangrijk: tot € 100 miljoen. De door het college van B en W verwachte besparingen van € 21 miljoen per jaar zijn echter nog niet voldoende onderbouwd.

Lees het hele onderzoek op de projectpagina.
projectpagina