Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Erfpacht

Laatste update: 11 december 2019

Over het onderzoek
De afgelopen jaren voerden we diverse onderzoeken uit naar de doelmatigheid van het erfpachtbeleid in Amsterdam. We onderzochten verschillende onderwerpen: de canonherziening aan het einde van een tijdvak, de informatievoorziening over verlengde afkoop en het accepteren van taxatieverslagen van deskundigen door de gemeente.

In 2019 voerden we een verkenning uit. Daarbij beantwoordden we de vraag of de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken, gezien de wijzigingen in het beleid en de invoering van eeuwigdurende erfpacht, nog steeds relevant zijn. Deze pagina bevat informatie over de uitgevoerde onderzoeken. In de tijdlijn staan alle door ons uitgebrachte rapportages en rekenkamerbrieven in het kader van erfpacht sinds 2012.

Status
De laatste publicatie over erfpacht is de rekenkamerbrief Canonherziening einde tijdvak en Verlengde afkoop erfpacht. Deze wordt openbaar op 20 november 2019. Daarin zijn de uitkomsten van de verkenning samengevat. Deze rekenkamerbrief staat geagendeerd voor de behandeling in de commissie Ruimtelijke Ordening van 11 december 2019.

Tijdlijn

11 december 2019

Beantwoording technische vragen

20 november 2019

Publicatie rekenkamerbrief

6 april 2017

Openbaarmaking data

28 mei 2013

Publicatie rekenkamerbrief

26 maart 2013

Publicatie rekenkamerbrief

31 oktober 2012

Publicatie verzoekonderzoek

27 juni 2012

Publicatie onderzoek