Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoek

Selecteer jaar:

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Effectiviteit investeringen onderwijs

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Grip op Westpoort Warmte

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Transformatiefonds

Grip op toeristische verhuur

Wachten op opvang

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Nazorg aan gedetineerden

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Evenwichtig woningaanbod

Proceskosten grondexploitaties

Wta-beoordelingsonderzoek ACAM

Armoedebeleid en de impact op kinderen

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten

Wet toezicht accountantsorganisaties – Toezicht op ACAM

Doorlopend toezicht ACAM

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

Zicht op de financiële positie

Inhuur met beleid

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Drukte en leefbaarheid in de stad

Opvolgingsonderzoek Uitvoering wet WOZ in Amsterdam

Armoedebeleid in Amsterdam

Aansturing welzijnsinstellingen

Opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen

Reserves Economie

Mantelzorgondersteuning

Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam

Aanbod openbaar vervoer

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad

Privacy van burgers met een hulpvraag – geeft Amsterdam voldoende aandacht?

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Subsidies diversiteit

Renovatie Oostlijn

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Opvolgingsonderzoek leningen en garanties

Beheer en onderhoud bruggen

Parkeerbeheer. De route naar verzelfstandiging en privatisering

Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam

Het regelen van dereguleren

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Opvolgingsonderzoek Sociale werkvoorziening in Amsterdam

Verscherpt financieel toezicht op DWI, tweede monitor