Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoek

Selecteer jaar:

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Bruikbaarheid van indicatoren

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Leges bij vergunningaanvragen

Woonbeleid in Zaanstad

Toegankelijkheid van stemlocaties

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Jeugdhulp in Zaanstad

Grip op vakantieverhuur

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Transformatiefonds

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Effectiviteit investeringen onderwijs

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Grip op Westpoort Warmte

Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

Wachten op opvang

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Beheersing grote projecten: Cultuurcluster

Nazorg aan gedetineerden

Evenwichtig woningaanbod

Proceskosten grondexploitaties

Wta-onderzoeken ACAM

Armoedebeleid en de impact op kinderen

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

Zicht op de financiële positie

Inhuur met beleid

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Drukte en leefbaarheid in de stad

Armoedebeleid in Amsterdam

Aansturing welzijnsinstellingen

Toezicht op de voorscholen

Zicht op de financiële positie

Reserves Economie

Mantelzorgondersteuning

Luchtkwaliteit in Amsterdam

Aanbod openbaar vervoer

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad

Privacy van burgers met een hulpvraag – geeft Amsterdam voldoende aandacht?

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Subsidies diversiteit

Renovatie Oostlijn

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Opvolgingsonderzoek leningen en garanties

Beheer en onderhoud bruggen