Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoek

Selecteer jaar:

Privacy van burgers met een hulpvraag

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Subsidies diversiteit

Renovatie Oostlijn

Slecht zicht op leningen en garanties

Beheer en onderhoud bruggen

Parkeerbeheer

Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam

Het regelen van dereguleren

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Verscherpt financieel toezicht op DWI, tweede monitor

Verkeersveiligheid

Sociale werkvoorziening in Amsterdam

Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Kwaliteit Basismeetset

Reacties op moties en schriftelijke vragen

Amsterdams klimaatbeleid: Effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

Transformatie zorg voor de jeugd Amsterdam

Opvolgingsonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grip op subsidies

Beheer van sporthallen en sportparken

Verscherpt toezicht op DWI

Zaanstad en HVC

Juridische kwaliteitszorg

Toelatingsbeleid basisscholen in Amsterdam

Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

Meerjaren Vervangingsprogramma Metro

Verkenning Renovatie Oostlijn

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom

Verdieping informatiewaarde van de begroting

Buurtbegroting Oost

Organisatieontwikkeling in Zaanstad

Reorganiseren in Amsterdam

Bouwen aan de stad II

Verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs in Amsterdam-West

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad

Parkeren in Amsterdam

Indicatoren voor de financiële positie van Nederlandse gemeenten

Verkenning Vernieuwing in het sociaal domein

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Amsterdam

Schuldhulpverlening

Europese subsidies in Amsterdam

Rekenkamerbrief Verzoek tot rechtmatigheidonderzoek erfpacht

Gemeentelijke regie in het jeugddomein

Rekenkamerbrief Verlengde afkoop erfpacht stadsdelen Centrum, Nieuw West, Noord, Oost, West en Zuidoost

Rekenkamerbrief Verlengde afkoop erfpacht stadsdeel Zuid

Schoonhouden van de openbare ruimte

Transformatie van leegstaande kantoren

Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

Handhaving van de openbare ruimte