Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoek

Selecteer jaar:

Opvolgingsonderzoek leningen en garanties

Beheer en onderhoud bruggen

Parkeerbeheer. De route naar verzelfstandiging en privatisering

Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam

Het regelen van dereguleren

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Opvolgingsonderzoek Sociale werkvoorziening in Amsterdam

Verscherpt financieel toezicht op DWI, tweede monitor

Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots

Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Kwaliteit Basismeetset

Verkenning reacties op moties en schriftelijke vragen

Amsterdams klimaatbeleid: Effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

Transformatie zorg voor de jeugd Amsterdam

Opvolgingsonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grip op subsidies

Beheer van sporthallen en sportparken

Verscherpt toezicht op DWI

Zaanstad en HVC

Juridische kwaliteitszorg

Verkenning toelatingsbeleid basisscholen in Amsterdam

Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

Meerjaren vervangingsprogramma Metro

Verkenning Renovatie Oostlijn

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom

Verdieping informatiewaarde van de begroting

Buurtbegroting Oost

Organisatieontwikkeling in Zaanstad

Reorganiseren in Amsterdam

Verkenning Bouwen aan de stad II

Opvolgingsonderzoek Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs in stadsdeel West

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad

Parkeren in Amsterdam

Indicatoren voor de financiële positie van Nederlandse gemeenten

Verkenning Vernieuwing in het sociaal domein

Opvolgingsonderzoek De Wmo in Amsterdam

Rekenkamerbrief Schuldhulpverlening

Rekenkamerbrief Europese subsidies in Amsterdam

Rekenkamerbrief Verzoek tot rechtmatigheidonderzoek erfpacht

Gemeentelijke regie in het jeugddomein

Rekenkamerbrief Verlengde afkoop erfpacht stadsdelen Centrum, Nieuw West, Noord, Oost, West en Zuidoost

Rekenkamerbrief Verlengde afkoop erfpacht stadsdeel Zuid

Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte

Transformatie van leegstaande kantoren

Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

Informatiewaarde van de begroting

Voortgang bezuinigingen stadsdelen 2011- 2014

Verkenning gemeentelijke reserves

Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Vervolgonderzoek InrichtingsPlan Openbare Ruimte stadsdeel Oud-West